Stypendium szkolne - zmiana kryterium dochodowego

Drukuj PDF

Stypendium szkolne – zmiana kryterium dochodowego

Od 1 października 2018 r. ulega zmianie wysokość kryterium dochodowego, które będzie wynosiło 528 zł netto.

Zgodnie z art. 90d ust.8 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), zmiana stanowi podstawę do wyliczenia kryterium dochodowego na podstawie, którego uczeń od 1 października 2018 r. będzie mógł ubiegać się o stypendium szkolne.

Zgodnie z § 1 pkt 1, lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1358), ustalono kryteria dochodowe dla osoby w rodzinie, w wysokości 528 zł.

Obecnie, rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia  i słuchacza może przebiegać analogicznie do procedur stosowanych w 2012 r.
i 2015 r.

W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie uczniowi stypendium szkolnego, na podstawie art. 90 d ustawy o systemie oświaty, należy stosować kryterium dochodowe obowiązujące w dniu rozpatrywania wniosku, a nie w dniu jego składania. Zatem w przypadku rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji przed 1 października 2018 r. właściwym kryterium jest kwota 514 zł na osobę w rodzinie. Po 1 października 2018 r. obowiązującym kryterium będzie kwota 528 zł na osobę w rodzinie.

Proponuje się, aby w przypadku wcześniejszego złożenia wniosku o stypendium szkolne (tj. przed 15 września 2018 r.), który będzie dotyczył nowego kryterium dochodowego (528 zł), wniosek taki, również był przyjmowany.

W przypadku kryterium 514 zł (obowiązującego do 31 września 2018 r.) stypendium szkolne może być udzielone od września 2018 r., natomiast w przypadku kryterium – 528 zł stypendium może być przyznane od 1 października 2018 r.

W celu ułatwienia rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium, wg zwiększonego kryterium dochodowego (528 zł) we wniosku zainteresowany powinien podać datę, od kiedy ubiega się o pomoc materialną.

Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, czyli po 15 września danego roku szkolnego.  Rozpatrywanie wniosków, złożonych  po 15 września danego roku szkolnego może wynikać ze zmiany sytuacji finansowej w rodzinie. Kryterium dochodowe (528 zł) może stanowić wystarczającą przesłankę  do ubiegania się o stypendium szkolne po ww. terminie.

Zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty:

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
  w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…].
 2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Szczegółowe rozwiązania prawne, dotyczące udzielania pomocy dla uczniów
uchwala Rada gminy w formie: regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
(art.90f ustawy o systemie oświaty), kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

 • sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa
  w art. 90d ust. 1;
 • formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
 • tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
 • tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
 

RODO

Drukuj PDF


 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzikowiec na rok szkolny 2018/2019

Drukuj PDF

Zasady, kryteria i terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzikowiec na rok szkolny 2018/2019

 

Szczegółowe informacje przydatne w okresie rekrutacji, niezbędne formularze i dokumenty będą dostępne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dzikowiec.

Jeżeli w dalszej części poradnika mowa jest o:

 • przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
 • rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego lub osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 • ustawie rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r poz. 59)
 • kryteriach ustawowych – należy przez to rozumieć kryteria określone w ustawie rekrutacyjnej,
 • kryteriach lokalnych – należy przez to rozumieć kryteria określone w uchwale Rady Gminy Dzikowiec,  deklaracji kontynuacji – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zamiar uczęszczania dziecka do tego samego przedszkola w roku szkolnym 2018/2019,
 • wniosku – należy przez to rozumieć dokument w sprawie przyjęcia dziecka zapisywanego do danego przedszkola po raz pierwszy.

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Zgodnie z ustawą obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo jeśli posiada opinię
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczne albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 w/w ustawy oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Wychowanie przedszkolne

Obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 3-5-letnie będą mieć prawo do realizacji wychowania przedszkolnego.

ZASADY OGÓLNE

O przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 mogą ubiegać się:

 • dzieci urodzone w latach 2012-2015 (3-6-latki),
 • dzieci, które ukończyły 2,5 roku - w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

 

Rekrutacja dla nowych dzieci spoza gminy Dzikowiec będzie prowadzona po zapewnieniu miejsc
w przedszkolach dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dzikowiec.

 

Przyjmowanie dzieci na nowy rok szkolny odbywa się na wolne miejsca, po zebraniu od rodziców dzieci uczęszczających obecnie do przedszkoli i uprawnionych do korzystania z opieki przedszkolnej
w roku szkolnym 2018/2019, deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej.

I. Kontynuacja edukacji w tym samym przedszkolu

 

Kontynuacja edukacji w tym samym przedszkolu w nowym roku szkolnym nie wymaga ponownego ubiegania się o miejsce w przedszkolu, a jedynie potwierdzenia zamiaru uczęszczania do tego przedszkola w roku szkolnym 2018/2019. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola:

 

1. wypełniają „deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego” na rok szkolny 2018/2019,

2. składają u dyrektora przedszkola wypełnioną deklarację kontynuacji w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

Deklarację kontynuacji edukacji należy pobrać w przedszkolu, wypełnić ją, podpisać i złożyć u dyrektora.

II. Rekrutacja dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola

 

Rekrutacja do przedszkoli dla dzieci ubiegających się po raz pierwszy o miejsce w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających w gminie Dzikowiec.

 

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy prowadzone jest na wniosek rodzica złożony w przedszkolu/szkole w terminie od 29 marca 2018 r. do 10 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Krok 1 - Wybór przedszkola

Przed wyborem przedszkola warto zapoznać się z ofertą i organizacją przedszkoli (czasem pracy).

Krok 2 - Wypełnienie i złożenie w przedszkolu „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola rozpoczynają wypełnianie wniosku od wpisania numeru, nazwy i adresu placówki, do której chcieliby w pierwszej kolejności zapisać dziecko. Można wpisać dodatkowo jeszcze dwie placówki „rezerwowe”, do których dziecko zostanie zapisane,
w przypadku, gdy w wybranym w pierwszej kolejności przedszkolu zabraknie miejsc. Wypełnienie listy „rezerwowej” nie jest konieczne, jednak dokonanie dodatkowych wyborów zwiększa szansę na przyjęcie dziecka.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić ręcznie/komputerowo, po pobraniu papierowej wersji formularza z przedszkola lub wydrukowaniu ze strony internetowej przedszkola. Wniosek należy wypełnić, podpisać i wraz z kompletem wymaganych dokumentów i oświadczeń złożyć u dyrektora przedszkola od 29 marca 2018 r. do 10 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00. Ważne, by wniosek był kompletny, podpisany i złożony w terminie, przy czym kolejność składania nie wpływa na wynik rekrutacji.

Krok 3 - Weryfikacja wniosku i dokumentów złożonych przez rodziców

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora. Zadania
i obowiązki komisji rekrutacyjnej zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r poz. 59) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610).

KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI

Kryteria rekrutacji ustawowo zostały podzielone na dwie części. Pierwsze wynikają bezpośrednio
z ustawy rekrutacyjnej, drugie określone są przez organ prowadzący. Kryteria ustawowe mają pierwszeństwo przed kryteriami lokalnymi. Kryteria ustawowe brane są pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość.

1. Komisja na pierwszym etapie rekrutacji bierze pod uwagę kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata, która oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948),

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem,

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860).

 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria lokalne:

1) kandydat, który obowiązany jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, ubiegający się
o przyjęcie do przedszkola położonego na obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - 25 pkt;

2) kandydat, który ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, ubiegający się o przyjęcie

do przedszkola położonego w obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej właściwej ze względu

na miejsce zamieszkania kandydata - 20 pkt;

3) kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata: pracują, uczą się w systemie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą -

10 pkt;

4) kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu na co najmniej 7 godzin dziennie - 2 pkt;

5) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola - 2 pkt.

2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata, pierwszeństwo

przysługuje kandydatom rodziców pracujących, a w przypadku braku rozstrzygnięcia kandydatom najstarszym.

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów lokalnych:

1) oświadczenie rodziców o planowanej liczbie godzin pobytu kandydata w przedszkolu;

2) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, o prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym;

3) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;

4) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola.

 

Komisja rekrutacyjna w dniu 15 maja 2018 r do godz.10.00 poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Listy zostaną umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.

Krok 4 - Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w terminie od 15 maja 2018 r. do 19 maja 2018 r. do godz. 15.00 składają pisemne potwierdzenie woli zapisu.

Uwaga! Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu.

Krok 5 - Ogłoszenie listy przyjętych dzieci do przedszkola

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w terminie 23 maja 2018 r. do godz. 10.00 poda do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Listy uszeregowane w kolejności alfabetycznej zawierające imiona i nazwiska dzieci oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia do przedszkola będą także zawierały informację o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach. Rodzice dzieci, które nie zostaną przyjęte, mogą: wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,  złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawą rekrutacyjną.

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. W postępowaniu uzupełniającym rodzice dzieci nieprzyjętych mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola dysponującego wolnymi miejscami.

Informacji dodatkowych w sprawie rekrutacji oraz pomocy przy wypełnianiu wniosku do przedszkoli udzielają dyrektorzy przedszkoli

W załączeniu:

 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
  w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Dzikowiec jest organem prowadzącym
 2. 2. Uchwała nr XXX/176/2017 Rady Gminy Dzikowiec z  29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec

 

Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11 grudnia 2017 roku

Drukuj PDF

Dzikowiec, 11 grudnia 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579.) pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Kopciach w ramach Projektu pn. „Samodzielni  w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego.” złożonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.2 2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Numer identyfikacyjny wniosku: WND-RPPK.09.02.00-18-0025/16. 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dzikowiec, ul Dworska 64, 36-122 Dzikowiec  

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Kopciach
w ramach Projektu pn. „Samodzielni w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia
w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego.” złożonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.2 2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Numer identyfikacyjny wniosku: WND-RPPK.09.02.00-18-0025/16
. 

III.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1.      Szczegółowy wykaz wyposażenia objętego zamówieniem stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania.

2.      Wykonawca, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zobowiązany będzie do dostarczenia we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność przedmiotu zawartej z nim umowy, na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, tj. do Szkoły Podstawowej w Kopciach, Kopcie 77, 36-121 Wilcza Wola.

3.      Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania ofertowego wraz z jego załącznikami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

IV.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

1.    Termin wykonania zamówienia: 20 dni od dnia podpisania umowy.

2.    Co najmniej na 4 dni robocze przed planowaną dostawą części zamówienia, wykonawca zgłosi Zamawiającemu (pisemnie) gotowość do dostarczenia przedmiotu zamówienia.  

V.          ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

 

1.         Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

2.         Forma i termin płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty przyjęcia usługi, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę
i Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury.

3.         Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia, określonego w pkt. 2, w przypadku opóźnień w przekazywaniu Zamawiającemu transz dotacji unijnej przez Instytucję Pośredniczącą lub braku środków finansowych na koncie projektu Zamawiającego. Po otrzymaniu środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej, Zamawiający ureguluje zalegle płatności w terminie do 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto projektu Zamawiającego.

VI.       ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

 

1.         Informowanie o stanie realizacji dostawy, pojawiających się problemach istotnych dla realizacji dostawy.

2.         Dostarczenie przedmiotowych artykułów fabrycznie nowych, kompletnych, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności, a także wolnych od wad materiałowych, sprawnych technicznie. Artykuły winny odpowiadać warunkom bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz odpowiadać standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia, jakie określił Zamawiający.

3.         Dostawa przedmiotu zamówienia na wskazany adres obejmuje wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego i montaż urządzeń, jeśli jest wymagany.

4.         Wyposażenie, będące przedmiotem zamówienia, zostanie dostarczone Zamawiającemu
w oryginalnych opakowaniach producenta.

5.         Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty ich dotyczące, a w szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, w tym instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, gwarancje i atesty.

6.         Udzielenie 12 - miesięcznej gwarancji i rękojmi na wyposażenie licząc od dnia odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia.

VII.    WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a.          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b.          posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

c.          dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

i złożą stosowne oświadczenia (Załączniki nr 3 do Zapytania).

 2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku granicznego „spełnia - nie spełnia", w oparciu o dokumenty złożone przez oferentów w niniejszym postępowaniu.

VIII.   KRYTERIA OCENY

1.         Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które:

 

a.          spełnią warunki dot. wzięcia udziału w postępowaniu opisane w pkt. VII.,

b.         zawierać będą ceny dla wszystkich pozycji wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Zapytania,

c.          będą kompletne, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz będą zawierały wszystkie załączniki wymienione w pkt. IX.5. niniejszego Zapytania ofertowego.

2.         Oferty, o których mowa w pkt. 1 zostaną poddane ocenie wg następującego kryterium i jego wagi:

Cena -100%

Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (Części I i części II), podanej przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania). Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

cena brutto najtańszej ważnej oferty

Cena =................................................... —-................................................     x 100 pkt.

cena brutto badanej oferty

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu
o podane powyżej kryterium oceny ofert.
 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

2.       Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.       Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.

4.    Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte
w załącznikach przedkładanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.    Kompletna oferta powinna zawierać:

 

a.       Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 2,

b.      Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego - załącznik nr 3,

c.       Zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 4.

 

X.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

1.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.      Bieg terminu, o którym mowa w pkt. 1, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.    TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 

1.      Oferty należy składać do dnia 20 grudnia 2017 r. do godz. 9.00 w jeden z dwóch możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:

 

a.       listem/przesyłka kurierską na adres Zamawiającego: ZOEAS  w Dzikowcu, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec z danymi Wykonawcy zapisanymi w lewym górnym rogu koperty oraz
z dopiskiem zawartym pod adresem Zamawiającego: „Oferta na zakup i dostawę sprzętu komputerowego do SP w Kopciach”.

2.      osobiście: w kopercie jw.,

3.      W każdym z dwóch przypadków wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

4.      Oferta przesłana/dostarczona po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana.

 

XII.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec

20.12.2017 r.   godz. 9.10.

XIII.   KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest:  Pani Małgorzata Szczęch- Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Dzikowcu  tel. 17 744 2108, wew. 250, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 Małgorzata Szczęch, dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu


XIV.  Załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 - Szczegółowy wykaz wyposażenia objętego zamówieniem.
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zamówienia oraz niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału ekonomicznego i technicznego.

Załącznik nr 4 - Projekt umowy.

 

  

Zapytanie ofertowe z dnia 4 grudnia 2017

Drukuj PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 4 grudnia 2017 roku

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579.) pn. „Zakup i dostawa wyposażenia do szkolnej pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Kopciach
w ramach Projektu pn. „Samodzielni w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” złożonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.2 2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Numer identyfikacyjny wniosku: WND-RPPK.09.02.00-18-0025/16 .

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 64, 36-122 Dzikowiec

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Kopciach w ramach Projektu pn. „Samodzielni w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego.” złożonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.2 2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Numer identyfikacyjny wniosku: WND-RPPK.09.02.00-18-0025/16.

III

 1. Szczegółowe zestawienie wyposażenia objętego zamówieniem określa Załącznik nr 1 do Zapytania.
 2. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zobowiązany będzie do dostarczenia we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność przedmiotu zawartej z nim umowy, na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, tj. do Szkoły Podstawowej w Kopciach, Kopcie 77, 36-121 Wilcza Wola.
 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania ofertowego wraz z jego załącznikami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

IV .TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

2. Co najmniej na 4 dni robocze przed planowaną dostawą części zamówienia, wykonawca zgłosi Zamawiającemu (pisemnie) gotowość do dostarczenia przedmiotu zamówienia.

V. ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA
 1. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
  1. Forma i termin płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty przyjęcia usługi, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę
  2. i Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury.
  3. ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY
 1. Informowanie o stanie realizacji dostawy, pojawiających się problemach istotnych dla realizacji dostawy.
 2. Dostarczenie przedmiotowych artykułów fabrycznie nowych, kompletnych, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności, a także wolnych od wad materiałowych, sprawnych technicznie. Artykuły winny odpowiadać warunkom bezpieczeństwa
  i ochrony zdrowia oraz odpowiadać standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia, jakie określił Zamawiający.
 3. Dostawa przedmiotu zamówienia na wskazany adres obejmuje wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego i montaż urządzeń, jeśli jest wymagany.
 4. Wyposażenie, będące przedmiotem zamówienia, zostanie dostarczone Zamawiającemu
  w oryginalnych opakowaniach producenta.
 5. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty ich dotyczące, a w szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, w tym instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, gwarancje i atesty.
 6. Udzielenie 12 - miesięcznej gwarancji i rękojmi na wyposażenie licząc od dnia odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia.
VII. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i złożą stosowne oświadczenie (Załącznik nr 3 do Zapytania).
 4. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku granicznego „spełnia - nie spełnia", w oparciu o dokumenty złożone przez oferentów w niniejszym postępowaniu.

VIII.   KRYTERIA OCENY

1. Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które:
  1. spełnią warunki dot. wzięcia udziału w postępowaniu opisane w pkt. VII
  2. zawierać będą ceny dla wszystkich pozycji wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Zapytania,
  3. będą kompletne, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz będą zawierały wszystkie załączniki wymienione w pkt. IX.5. niniejszego Zapytania ofertowego.
 1. Oferty, o których mowa w pkt. 1 zostaną poddane ocenie wg następującego kryterium i jego wagi: Cena -100%

Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania). Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Cena =  cena brutto najtanszej ważnej oferty/  cena brutto badanej oferty    x 100 pkt.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
 4. Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte
  w załącznikach przedkładanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 5. Kompletna oferta powinna zawierać:
 1. Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Szczegółowe zestawienie pomocy dydaktycznych objęte zamówieniem, zgodnie z załącznikiem nr 2.
  1. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego -załącznik nr 3,
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  2. Bieg terminu, o którym mowa w pkt. 1, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  3. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
 1. Oferty należy składać do dnia 12-12-2017 r. do godz. 9.00 w jeden z dwóch możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:
 1. listem/przesyłka kurierską na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec
 2. osobiście.
 3. W każdym z dwóch przypadków wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
 4. Oferta przesłana/dostarczona po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana.
IX MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Urząd Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, pokój nr 29 dnia 12 grudnia 2017 r. godz. 910

X. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest:

Pani Małgorzata Szczęch- Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół
w Dzikowcu  teł. 17 744 2108, wew. 250, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

XI.  UWAGI KOŃCOWE

 1. Miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu: www.zoeasdzikowiec.pl
  1. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie Projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.
  2. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
  4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w ramach niniejszego postępowania, zostanie
   o tym poinformowany w sposób indywidualny.
  5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy dot. realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
   Załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego:


Załącznik nr 1  -  Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Szczegółowe zestawienie pomocy dydaktycznych objętych zamówieniem.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zamówienia oraz niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału ekonomicznego i technicznego.

Załącznik nr 4 - Projekt umowy.

 

 

Małgorzata Szczęch

Dyrektor ZOEAS

 

Zapytanie ofertowe

Drukuj PDF

Dzikowiec, 2017-10-19

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Dzikowiec/Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi pn.:

„Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018”

Zamawiający:

Gmina Dzikowiec/Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu

ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, tel./fax (17) 744-21-08

I. Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt.
8 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) o wartości poniżej 30 000 EURO.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Trasa A: Dowóz  uczniów z Płazówki, Kopci, Szwedów, Maziarni, Guściorów, Leśnictwa do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli.

Trasa B: Dowóz  uczniów z Sudołów  do Szkoły Podstawowej w Spiach  oraz uczniów z Sudołów i Spi do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli.

Trasa C:  Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli do  Szwedów, Maziarni, Guściorów, Leśnictwa,

Trasa D: Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli i do  Karbów, Kijanek, Pietropola, Trzosowej Ścieżki, Klatek, Sudołów, Kolanisk, Bojanowa, Stawów, Spi oraz  uczniów ze Szkoły Podstawowej w Spiach  do Karbów, Kijanek, Pietropola, Trzosowej Ścieżki, Klatek, Sudołów, Kolanisk, Bojanowa.

1. Przewozy będą realizowane codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od nauki szkolnej.

2. Opieka nad przewożonymi uczniami: Zamawiający zapewnia dozór jednej osoby dorosłej w czasie przewozu, sprawującej opiekę nad uczniami w pojeździe.

3. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) Zapewnienia przewożonym uczniom odpowiednich warunków higienicznych, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne,

2) Zapewnienia bezpieczeństwa podczas dowozu uczniów,

3) Zapewnienia miejsc siedzących wszystkim przewożonym uczniom.

4)  Ubezpieczenia przewożonych uczniów.

5) Zapewnienia bezpiecznego i niezbędnego taboru do przewozu wszystkich dowożonych uczniów,
w tym podstawienia zastępczego autobusu w razie awarii.

6) Podjeżdżania autobusem na przystanki w taki sposób, aby ograniczać konieczność przechodzenia dzieci przez jezdnię.

7) Rozpoczęcie dowozu do szkoły najwcześniej o godzinie 7.00.

 

III. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia – w dni nauki szkolne od dnia 02.11.2017 r. do 22.06.2018 r.

 

IV. Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę należy przesłać pocztą na adres: ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec lub złożyć w biurze nr 29 Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu, adres: ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec do dnia 27 października 2017 r. do godz. 9.00.


V. Opis sposobu przygotowania ofert.

1.  Oferta musi mieć formę pisemną, powinna być sporządzona w języku polskim zgodnie
z formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty na własny koszt.

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5. Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, nieścieralnym atramentem.

6. Formularz oferty i oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i wszystkie załączone dokumenty muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.

7. Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

8. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

9. Oferta winna określać proponowaną stawkę ryczałtową netto i brutto wynagrodzenia za jeden dzień przewozów (dowóz i odwóz), podaną w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. VI. Kryteria wyboru oferty: Najniższa cena - 100%

 

Sposób obliczania:

Najniższa cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny brutto otrzymają ilości punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:

C min

Cena =............. x 100 pkt

C of

C min - najniższa cena ofertowa

C of - cena oferty badanej

Uzyskany w powyższy sposób wynik da ocenę punktową oferty. Zamówienie otrzyma Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

 

VII. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 29 Urzędu Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, w dniu 27 października 2017 r. o godz. 9:10. Otwarcie ofert jest jawne.

 

VIII. O terminie oraz miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano.

 

Dyrektor Zespołu Obsługi

Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Małgorzata Szczęch

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Drukuj PDF

Zamawiający

Gmina Dzikowiec                                                                                                                                                                                                           Dzikowiec, dn. 04.10.2017 r.

Ul. Dworska 62

36-122 Dzikowiec

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Gmina Dzikowiec, zaprasza do złożenia oferty, określającej cenę za 1 km usługi dowozu, która będzie świadczona uczestnikowi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu w Koczowiskach, gmina Raniżów z uwzględnieniem następujących wymagań:

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia regularnego transportu uczestnikowi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Koczowiskach. Dojazd odbywać się będzie codziennie w dni nauki szkolnej na trasie Kopcie 5 – Korczowiska 96, 36-130 Raniżów. Dzienny przebieg km - około 104 km, w tym:

- dowiezienie uczestnika OREW-u  z miejsca zamieszkania na  godzinę 7:30 do OREW-u Korczowiskach;

- odwożenie uczestnika OREW- u po zakończeniu zajęć do miejsca zamieszkania - o godzinie 14:30.

- dowóz przewidziany jest w okresie od 12 października 2017 r. do 31 lipca 2018 r. od poniedziałku do piątku – 4 kursy w obie strony dziennie tj. 104 km -łącznie miesięcznie około 2300 km, w okresie zamówienia około 23000 km.

 1. Transportem codziennym  objęty zostanie 1 uczestnik OREW-u, mieszkaniec Gminy Dzikowiec.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia/zmniejszenia  liczby uczestników objętych dowozem oraz zmianę tras dowozu za obustronnym porozumieniem.

 1. Warunki wymagane od Wykonawców:

-  posiadanie min. 1 środka transportu, sprawnego technicznie i posiadającego odpowiednie  ubezpieczenia i dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

-  Wykonawca zapewni  pojazd z kierowcą, posiadającym odpowiednie kwalifikacje;

- zleceniodawca wymaga aby podczas każdego przewozu w autobusie znajdowała się osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji opiekuna przewożonych dzieci, tzw. asystent osoby niepełnosprawnej (osoba ta będzie opiekunem dzieci podczas przewozu przez cały okres trwania umowy)

 1. Transport odbywać się będzie pojazdami klimatyzowanymi, których rok produkcji nie jest późniejszy niż 2000 r.
 2. Rozliczenie za transport nastąpi po przedstawieniu zestawienia dni obecności uczestnika OREW- u i liczby dni dowozu.
 3. Termin realizacji:  Realizacja usługi trwać będzie od 12  października 2017 do 31 lipca 2018 r.
 4. Kryteria oceny ofert:  - najniższa cena – 100 %
 5. Osoba ze uprawniona do kontaktu:

Małgorzata Szczęch, tel. 508278239

10.  Ofertę należy dostarczyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 12.10.2017 r. do godz. 9.00.

11.  Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć w ramach oferty:

- formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zamówienia,

- kopię ważnej licencji na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób (zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym – Dz. U z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.),

- kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym będzie przewożony uczeń,

- kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że dany pojazd posiada wszystkie wymagane ubezpieczenia,

- kopię dokumentu potwierdzającego, że osoba wskazana jako asystent osoby niepełnosprawnej podczas przewozu uczniów, posiada uprawnienia do pełnienia tej funkcji (osoby która będzie opiekunem dzieci podczas przewozu przez cały okres trwania umowy).

Wszystkie załączniki do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

12.  Ofertę z dopiskiem „Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Korczowiskach w roku szkolnym 2017/2018” można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 63, 36-122 Dzikowiec,

Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

w Dzikowcu

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy.docFORMULARZ OFERTOWY załacznik nr 128 Kb
Pobierz (Umowa OREW .doc)Umowa OREW .docUMOWA załącznik nr 239 Kb
 

POWIADOMINIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Drukuj PDF

Zespół Obsługi

Ekonomiczno-Administracyjnej

Szkół w Dzikowcu

                                                                                                                                                                                                                                      Dzikowiec, 2017-08-07

 

 

P O W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła:

 

Firma Handlowo-Usługowa Jacek Kowal ul. Św. Jana Pawła II 52, 36-121 Wilcza Wola

 

za cenę 324 złotych

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą dla zamawiającego ponieważ uzyskała największą ilość punktów.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postepowaniu:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres

 Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena

1.

Firma Handlowo-Usługowa Jacek Kowal, ul. Św. Jana Pawła II 52, 36-121 Wilcza Wola

100

2.

SOB-TRANS Henryk Sobala, Kopcie 93A,

36-121 Wilcza Wola

55

 

 

podpis zamawiającego:

Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Drukuj PDF

Dzikowiec, 2017-07-27

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi pn.:

„Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018”

Zamawiający:

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu

ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, tel./fax (17) 744-21-08

I. Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt.
8 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) o wartości poniżej 30 000 EURO.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Trasa A dowóz rano.

Miejscowość/Przystanki

Dowóz najpóźniej na godzinę 7.55 do szkoły podstawowej w Spiach następującej prognozowanej liczby uczniów:

Dowóz najpóźniej na godzinę 7.55 do  Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli następującej, prognozowanej liczby uczniów:

Karby

3

 

Kijanki

5

2

Pietropole

2

 

Klatki, Trzosowa Ścieżka

5

 

Sudoły

10

6

Spie skrzyżowanie

 

4

Kolaniska

6

 

Bojanów

5

 

Spie Remiza

 

4

Spie Stawy

 

1

Razem liczba uczniów:

36

17

Trasa B odwóz:

Trasa i godziny odwozu:

Prognozowana liczba uczniów

Publiczna Szkoła Podstawowa Spie – Bojanów, Kolaniska –- PSP Spie, Sudoły, Trzosowa Ścieżka, Kijanki, Karby.

 

Jeden raz w tygodniu odwóz godzina:  11.30

 

 

15

Publiczna Szkoła Podstawowa Spie – Bojanów, Kolaniska –- PSP Spie, Sudoły, Trzosowa Ścieżka, Klatki, Kijanki, Karby.

Odwóz codzienny o godzinie 13.20.

 

36

Publiczna Szkoła Podstawowa Spie – Bojanów, Kolaniska –- PSP Spie, Sudoły, Trzosowa Ścieżka, Klatki, Kijanki, Karby.

Jeden raz w tygodniu godzina 14.15.

 

21

Trasa i godziny odwozu:

Prognozowana liczba uczniów

Trasa: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli - Spie Remiza, Spie skrzyżowanie, Spie Stawy  - PSP Spie – Sudoły,  Trzosowa Ścieżka,  Kijanki, Karby, PSP Spie – Kolaniska.

Odwóz godzina ok. 14.10.

 

 

17

Trasa C odwóz.

Trasa i godziny odwozu:

Prognozowana liczba dowożonych uczniów:

Trasa: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli – Leśnictwo–Guściory - Maziarnia- Szwedy.

 

Codzienny odwóz ok. godz. 12.30

 

 

 

max 20 uczniów

 

Zespół Szkól im. Jana Pawła II w Wilczej Woli – Leśnictwo - Guściory- Maziarnia- Szwedy.

Codzienny odwóz ok. godz. 14.10

max 20 uczniów

1. Przewozy będą realizowane codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od nauki szkolnej.

 

2. Precyzyjne godziny dowozu i odwozu przekazane zostaną wyłonionemu przewoźnikowi do
5 września 2017 r. przez dyrektorów szkół, do których dowożeni będą uczniowie.

 

3. Opieka nad przewożonymi uczniami: Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dozoru jednej osoby dorosłej w czasie przewozu, sprawującej opiekę nad uczniami w pojeździe. W przypadku realizacji zadania dwoma pojazdami, wykonawca zapewnia opiekę  drugiej osoby dorosłej, opiekunem nie może być kierowca.

 

4. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) Zapewnienia przewożonym uczniom odpowiednich warunków higienicznych, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne,

2) Zapewnienia bezpieczeństwa podczas dowozu uczniów,

3) Zapewnienia miejsc siedzących wszystkim przewożonym uczniom.

4)  Ubezpieczenia przewożonych uczniów.

5) Zapewnienia bezpiecznego i niezbędnego taboru do przewozu wszystkich dowożonych uczniów,
w tym podstawienia zastępczego autobusu w razie awarii.

6) Podjeżdżania autobusem na przystanki w taki sposób, aby ograniczać konieczność przechodzenia dzieci przez jezdnię.

7) Rozpoczęcie dowozu do szkoły najwcześniej o godzinie 7.00.

III. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia – w dni nauki szkolne od dnia 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r.

IV. Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę należy przesłać pocztą na adres: ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec lub złożyć w biurze nr 29 Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu, adres: ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec do dnia 04 sierpnia 2017 r. do godz. 9.00.

V. Opis sposobu przygotowania ofert.

 

1.  Oferta musi mieć formę pisemną, powinna być sporządzona w języku polskim zgodnie
z formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

2. Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty na własny koszt.

 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

 

5. Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, nieścieralnym atramentem.

 

6. Formularz oferty i oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i wszystkie załączone dokumenty muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.

 

7. Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

 

8. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

 

9. Oferta winna określać proponowaną stawkę ryczałtową netto i brutto wynagrodzenia za jeden dzień przewozów (dowóz i odwóz), podaną w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. VI. Kryteria wyboru oferty: Najniższa cena - 100%

 

Sposób obliczania:

Najniższa cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny brutto otrzymają ilości punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:

 

C min

Cena =............. x 100 pkt

C of

C min - najniższa cena ofertowa

C of - cena oferty badanej

Uzyskany w powyższy sposób wynik da ocenę punktową oferty. Zamówienie otrzyma Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

VII. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 29 Urzędu Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, w dniu 04 sierpnia 2017 r. o godz. 9:10. Otwarcie ofert jest jawne.

 

VIII. O terminie oraz miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano.

 

Dyrektor Zespołu Obsługi

Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Małgorzata Szczęch

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Formularz ofertowy ZAŁĄCZNIK NR 1 .pdf)Formularz ofertowy ZAŁĄCZNIK NR 1 .pdfFORMULARZ OFERTOWY348 Kb
Pobierz (Oświadczenie ZAŁACZNIK NR 2 .pdf)Oświadczenie ZAŁACZNIK NR 2 .pdfOŚWIADCZENIE339 Kb
Pobierz (Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017 2018.pdf)Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017 2018.pdfZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018459 Kb
 


Strona 2 z 4