Wyprawka szkolna 2016/2017

Drukuj PDF

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonować będzie Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r.- „Wyprawka szkolna”.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługiwać będzie uczniom niepełnosprawnym:

  1. słabowidzącym,
  2. niesłyszącym,
  3. słabosłyszącym,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Termin składania wniosków:  9 września 2016 r.

Miejsce składania wniosków: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu, pokój nr 4.

Do wniosku należy dołączyć:

- aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- dowód zakupu podręczników.

 

Więcej…
 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj PDF

Zespół Obsługi

Ekonomiczno-Administracyjnej

Szkół w Dzikowcu

                                                                                                                                                                             Dzikowiec, 2016-07-28

P O W I A D O M I E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Firma Handlowo-Usługowa Jacek Kowal ul. Św. Jana Pawła II 52, 36-121 Wilcza Wola

za cenę 302,40 złotych

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta jest najkorzystniejszą dla zamawiającego ponieważ uzyskała największą ilość punktów.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postepowaniu:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena

1.

Firma Handlowo-Usługowa Jacek Kowal, ul. Św. Jana Pawła II 52, 36-121 Wilcza Wola

100


Podpis zamawiającego:

Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi

 Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu

 

Poradnik dla rodziców chcących zapisać dziecko do przedszkola.

Drukuj PDF

Zasady, kryteria i terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzikowiec na rok szkolny 2016/2017

 

Zapytanie ofertowe pn. „Dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2015/2016”

Drukuj PDF

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi pn.:

„Dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2015/2016”

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (wzór formularza ofertowego.doc)Wzór formularza ofertowego 36 Kb
Pobierz (zapytanie ofertowe 2015 2016.doc)Zapytanie ofertowe 61 Kb
 

Dzień Edukacji Narodowej

Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

    Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Polsce i Europie centralnego organu władzy oświatowej. Jest to wyjątkowe święto, które przypomina o wartości, jaką w życiu stanowi edukacja. To również okazja do uhonorowania tych wszystkich, którzy swoje życie poświęcili działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

    Zawód nauczyciela to piękna, pełna wyzwań praca, której chyba nie sposób byłoby wykonywać bez prawdziwego powołania. Pragnę Państwu podziękować za zaangażowanie i trud włożony w nauczanie i wychowywanie pokoleń. To dzięki Wam uczniowie mogą nie tylko zdobywać nową wiedzę i umiejętności, ale również, a może przede wszystkim rozwijać swoje pasje, zainteresowania, odkrywać drzemiące w nich talenty. Waszą rolą jest uczyć ich szacunku do człowieka, otaczającego świata, dawać im przykład tolerancji, fascynować ich swoją osobowością, podejmować z nimi mądre dyskusje, dbać o rozwój fizyczny i stanowić wzór do naśladowania. To bardzo wiele. Bardzo dużo wymagamy od Państwa, ale to z tego powodu, że Waszą pracę traktujemy jak misję.

    To prawdziwe szczęście, słysząc o Waszej pracy i oddaniu szkole jak najlepsze opinie.

    Gratulując dotychczasowych sukcesów, życzę Państwu nieustającej energii i entuzjazmu do dalszej pracy, optymizmu, wspaniałych wychowanków, wytrwałości w dążeniu do celu oraz realizacji planów i zamierzeń w kolejnych latach.

mgr Krzysztof Klecha

Wójt Gminy Dzikowiec

 

UWAGA - rekrutacja do przedszkola

Drukuj PDF

KOMUNIKAT

w sprawie rozpoczęcia rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Wilczej Woli zorganizowanego dla dzieci 
w wieku od 3 do 4 lat

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli  rozpoczyna się dziś 29 września 2014 r. Wnioski można składać w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli
w terminie od 29 września 2014 r. do 10 października 2014 r.

 

1.  Planowane rozpoczęcie funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Wilczej Woli dla dzieci w wieku od 3          do 4 lat 20 października 2014 r.
2. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych w Gminie Dzikowiec.
3. Do oddziału przedszkolnego dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli          w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
4. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się na wniosek    rodziców/prawnych opiekunów. zł
5. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).

KRYTERIA PRZYJĘĆ
do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 

Kryteria  ustawowe: 

1. wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt
2. niepełnosprawność kandydata – 1 punkt
3. niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata – 1 punkt
4. niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata – 1 punkt
5. niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata – 1 punkt
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 punkt
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 punkt

Więcej…
 

Zapytanie ofertowe

Drukuj PDF

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi pn. „Dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2014/2015”.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Oferta - wzór.doc)Wzór oferty 35 Kb
Pobierz (Zapytanie ofertowe 2014 2015.pdf)Zapytanie ofertowe 75 Kb
 

Bezpłatny podręcznik dla pierwszoklasistów

Drukuj PDF

      Rodzice dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, nie muszą się martwić o pieniądze na wyprawkę szkolną. Podręcznik, ćwiczenia i inne materiały edukacyjne będą sfinansowane z budżetu państwa.

      Takie zmiany wprowadza ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 811), która weszła w życie 8 lipca 2014 r.

Bezpłatny podręcznik otrzymają wszyscy uczniowie,

którzy we wrześniu rozpoczną naukę w I klasie szkoły podstawowej.

Podręcznik będzie własnością szkoły, wypożyczaną uczniom. Ma on posłużyć, co najmniej, trzem rocznikom uczniów. We wrześniu 2015 r. bezpłatny podręcznik ma trafić do uczniów klas II, a za dwa lata- do uczniów klas III. 

Informacje na temat bezpłatnego podręcznika udzielane są

w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu

pod nr telefonu 17 744 21 08 wew. 25 lub  50

 

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015

Drukuj PDF

Programem „Wyprawka szkolna”  w roku szkolnym  2014/2015 będą objęci uczniowie rozpoczynający  edukację szkolną:


1. w klasach II, III i VI szkoły podstawowej – pochodzący z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wynoszącego

 

539 zł netto na osobę w rodzinie

 

2. uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z powodu np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej – na podstawie decyzji dyrektora szkoły z zastrzeżeniem, że suma uczniów którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie Dzikowiec 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej.

3. oraz uczniowie:

- słabowidzący,

- niesłyszący,

- słabosłyszący,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I) i gimnazjów.

Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu,

pokój nr 4 w terminie do 10 września 2014 r

Więcej…
 


Strona 3 z 4