Raport o stanie zapewnienia dostępności

Drukuj PDF
Raport o stanie  zapewnienia dostępności
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Raport o stanie zapewnienia dostępności ZOEAS_2021.pdf)Raport o stanie zapewnienia dostępności ZOEAS_2021.pdf 107 Kb
 

Deklaracja Dostępności

Drukuj PDF

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DOSTĘPNOŚC CYFROWA

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 848), zwana dalej ustawą.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zoeasdzikowiec.pl/zoeas/index.php

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-02-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-02-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji  mobilnych podmiotów publicznych

Treści niedostępne

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Mogą zdarzyć się również sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumentny opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł;

- są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt;

- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

- załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych;

- na stronie znajdują się zdjęcia, które nie zawsze posiadają opisy alternatywne, co zawiera fotografia, napisy te są sukcesywnie dodawane do starszych zdjęć.

Utworzone na stronie internetowej skróty klawiaturowe


W celu ułatwienia przemieszczania się po elementach strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, to jest:

 • Tab - przejście do następnego elementu
 • Shift Tab - przejście do poprzedniego elementu
 • Enter - zatwierdzanie wybranego elementu
 • - przesunięcie strony w górę
 • - przesunięcie strony w dół
 • Ctrl + - powiększanie elementów strony internetowej
 • Ctrl - - pomniejszanie elementów strony internetowej

MECHANIZMY UŁATWIAJĄCE PRZEGLĄDANIE TREŚCI

Serwis jest wyposażony w mechanizm ułatwiający przeglądanie treści przez osoby niedowidzące oraz nie korzystające z technologii asystujących w postaci możliwości zmiany wielkości czcionki

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartuzel Mateusz.
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 • Telefon: (17) 227 45 08

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

ZGŁASZANIE UWAG, ŻĄDAŃ, WNIOSKÓW

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA SIEDZIBY PODMIOTU DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI


Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu znajduje się
w dwukondygnacyjnym budynku z jednym wejściem, do którego można dotrzeć na dwa sposoby. Pierwszy to prowadzący do wejścia utwardzony i równy chodnik z ulicy Dworskiej. Drugim sposobem dotarcia do podmiotu jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, do którego można dotrzeć ze specjalnie oznaczonego dla tych osób miejsca parkingowego. Wejście do budynku jest bez progowe z poziomu chodnika. Jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku inwalidzkim (szerokość przejścia powyżej 90 cm). Po lewej stronie drzwi wejściowych do budynku na wysokości 1,25 m znajduje się oznaczony dzwonek, który przywołuje pracownika sekretariatu. W budynku nie ma windy (bariera pionowa), ale obsługę osobom zgłaszającym taką potrzebę świadczy pracownik merytoryczny, który obsługuje klienta na parterze. Nie istnieje także rozkład pomieszczeń budynku dostępny w sposób dotykowy i głosowy, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, ani urządzeń do obsługi osób słabosłyszących. W tych przypadkach alternatywą jest osobista pomoc pracowników Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu w biurze, które to znajduje się zaraz przy wejściu na parterze w pokoju nr 4. Na parterze znajduje się przestrzenny  korytarz oraz  toaleta dla osób  niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Koniec stopni schodowych nie został oznaczony taśmą kontrastową dla osób słabo widzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

 

Raportu o stanie zapewnienia dostępności w formie dostepnej

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Drukuj PDF

Wójt Gminy Dzikowiec 

informuje o możliwości składania wniosków

o przyznanie stypendium szkolnego

na rok szkolny 2020/2021

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dzikowiec

Pomoc materialna przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności jeśli w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpił zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się

o stypendium szkolne  nie może być większa niż 528,00 złotych netto

na osobę w rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody netto wszystkich członków rodziny za sierpień 2020 r.

Wnioski należy składać w terminie od 01.09.2020 r. do 15.09.2020 r.

Wypełniony wniosek w formie papierowej należy złożyć osobiście lub  wysłać pocztą na adres:
Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu
ul. Dworska 62
36-122 Dzikowiec

W związku z rozprzestrzenianiem się  COVID-19,  prosimy ograniczyć osobiste wizyty  w Urzędzie Gminy.

W sytuacji wymagającej osobistego załatwienia sprawy w urzędzie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół w Dzikowcu . Telefon: 17 744 21 08, kontakt e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Jednocześnie informujemy, że w trosce o zdrowie interesantów i pracowników prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności, dezynfekcję rąk po wejściu  do budynku, oraz utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między interesantami, a także zakrywania nosa i ust.

 


 

Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku 2019

Drukuj PDF

Zamawiający:                                                                                                                                                                                                                                                                           Dzikowiec, dn. 21.08.2019 r.

 

Gmina Dzikowiec

ul.Dworska 62

36-122 Dzikowiec

Znak sprawy: ZOEAS.321.3.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku 2019

 

 

Gmina Dzikowiec, zaprasza do złożenia oferty, określającej cenę za 1 dzień usługi dowozu, która będzie świadczona uczestnikowi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Koczowiskach, 
z uwzględnieniem następujących wymagań:

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia transportu uczestnikowi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Koczowiskach. Dojazd odbywać się będzie codziennie 
w dni nauki szkolnej (za wyjątkiem dni nieobecności uczestnika w OREW w Korczowiskach) na trasie: Kopcie 5 – Korczowiska 96, 36-130 Raniżów. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- dowiezienie uczestnika OREW-u  z miejsca zamieszkania na  godzinę 7:30 do OREW-u Korczowiskach;

- odwożenie uczestnika OREW- u po zakończeniu zajęć do miejsca zamieszkania - o godzinie 14:30.

- dowóz przewidziany jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni nieobecności uczestnika w OREW w Korczowiskach.

- przewoźnik będzie każdorazowo informowany o nieobecnościach uczestnika w OREW.

 1. Transportem objęty zostanie 1 uczestnik OREW-u, mieszkaniec Gminy Dzikowiec.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia/zmniejszenia  liczby uczestników objętych dowozem oraz zmianę tras dowozu za obustronnym porozumieniem.

 1. Warunki wymagane od Wykonawców:

-  posiadanie min. 1 środka transportu, sprawnego technicznie i posiadającego odpowiednie  ubezpieczenia spełniającego warunki bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.

-  Wykonawca zapewni  pojazd z kierowcą, posiadającym odpowiednie kwalifikacje;

- zleceniodawca wymaga, aby podczas każdego przewozu w autobusie znajdowała się osoba pełniąca funkcję opiekuna przewożonego dziecka.

 1. Transport odbywać się będzie pojazdami klimatyzowanymi, których rok produkcji nie jest wcześniejszy niż 2000 r.
 2. Oferta złożona wg wzoru określonego w załączniku do zapytania ofertowego musi zawierać cenę 
  za 1 dzień dowozu i odwozu jako dzienne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …….....zł brutto, w tym podatek VAT ( …%) .. ……..złotych.
 3. Rozliczenie za transport nastąpi po przedstawieniu zestawienia dni obecności uczestnika OREW- u i liczby dni dowozu.
 4. Termin realizacji: Realizacja usługi trwać będzie od 02 września 2019 do 31 grudnia 2019 r. 
  z zastrzeżeniem pkt 1.
 5. Kryteria oceny ofert: - najniższa cena – 100 %.
 6. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Małgorzata Szczęch, tel. 508278239.
 7. Ofertę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 29.08.2019 r. do godz. 9.00. z dopiskiem „Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku 2019” osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 63, 36-122 Dzikowiec.
 8. Załącznikami do zapytania są:
  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt umowy.

 

Z up. Wójta Gminy Dzikowiec

Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

w Dzikowcu

 

Poradnik rekrutacji do przedszkoli 2019/2020

Drukuj PDF

 

Szanowni Rodzice!

 

Rekrutacja do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas
I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach, które określone zostały w:

 • ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),
 • uchwale Nr XXX/176/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów oraz  liczby punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec (Dz. Urzędowy Woj. Podkarpackiego  z dnia 27 lipca 2017 r. poz. 2677).
 • uchwale Nr XXX/175/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej  szkoły podstawowej , dla której organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec, do postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • zarządzeniu Nr 6/2019 Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec.

Przedstawione poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują swoje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w Gminie Dzikowiec lub chcą zmienić przedszkole. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2013-2016 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego można złożyć do nie więcej niż 
3 wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.

 

 • Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub bezpośrednio w danym przedszkolu.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI

 1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Dzikowiec.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Dzikowiec jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone przez ustawę Prawo oświatowe:

* wielodzietność rodziny kandydata,

* niepełnosprawność kandydata,

* niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

* niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata,

* niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

* samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

* objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria ustawowe wymienione wyżej  mają jednakową wartość.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria lokalne, wraz z przypisaną im liczbą punktów:

1) kandydat, który obowiązany jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, ubiegający się 
o przyjęcie do przedszkola położonego na obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - 25 pkt;

2) kandydat, który ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, ubiegający się o przyjęcie do przedszkola położonego w obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - 20 pkt;

3) kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata: pracują, uczą się w systemie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą - 10 pkt;

4) kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu na co najmniej 7 godzin dziennie - 2 pkt;

5) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola - 2 pkt.

 1. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata, pierwszeństwo przysługuje kandydatom rodziców pracujących, a w przypadku braku rozstrzygnięcia kandydatom najstarszym.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Dzikowiec mogą być przyjmowani do przedszkoli samorządowych, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych:

 1. W celu potwierdzenia ustawowych kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów 
  i oświadczeń.
 2. Dokumenty wymagane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonej zgodnie z art. 76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 3. Odpis lub wyciąg dokumentu może sporządzić urząd, który wydał dokument w oryginale.
 4. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
 5.  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów lokalnych:

1) oświadczenie rodziców o planowanej liczbie godzin pobytu kandydata w przedszkolu;

2) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, o prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym;

3) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;

4) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,

a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli  na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec

- określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/19 Wójta Gminy Dzikowiec

z dnia 28 stycznia 2019r.

 

 

 

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe:

 

 1. do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
  i nieprzyjętych rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej 
  wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,
 2. do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,
 3. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 4. do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie,
 5. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

UWAGI KOŃCOWE

 

 1. Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej należy złożyć w terminie do 22 lutego 2019 roku. Deklaracje złożone po tym terminie lub wnioski złożone po terminach rekrutacji wyznaczonych wyżej, nie będą rozpatrywane.
 2. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli, dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Dzikowiec można przyjąć do przedszkoli, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkola będą nadal dysponowały wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza Gminy Dzikowiec jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując kryteria opisane powyżej.
 4. W terminie od 21 marca 2019 roku do 04 kwietnia 2019 roku rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia wyboru konkretnego przedszkola.
 5. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie uczęszczania do danego przedszkola w roku szkolnym 2019/2020. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka ze strony rodziców przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.

Opracowanie: Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-

Administracyjnej Szkół w Dzikowcu

 

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

 

1.       Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola.

2.       Uchwała  Nr XXX/176/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec (Dz. Urzędowy Woj. Podkarpackiego  z dnia 27 lipca 2017 r. poz. 2677).

3.       Uchwała  Nr XXX/175/2017 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej  szkoły podstawowej , dla której organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec, do postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

4.       Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec.

 

P O W I A D O M I E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na „Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019”

Drukuj PDF

Gmina Dzikowiec

ul. Dworska 62

36-122 Dzikowiec                                                                                                                  Dzikowiec, 2019-01-02

 

Znak sprawy: ZOEAS.321.01.2018

                                                                                 P O W I A D O M I E N I E

                                                                   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                              na „Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019”

                                        Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem
                                       wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej zgodnie z art. 4 pkt.
                                  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018
                                 r. poz.1986 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego informuję, iż wpłynęła jedna oferta.

                                                     Zamawiający podpisał umowę o świadczeniu usług z oferentem:

SOB-TRANS Henryk Sobala Kopcie 96A, 36-121 Wilcza Wola, który zaoferował cenę dziennego ryczałtowego wynagrodzenia w wysokości 432,00 zł brutto,

 

                                                                                                                        z up. Wójta Gminy Dzikowiec Małgorzata Szczęch

                                                                                                               Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
                                                                                                                                             w Dzikowcu

 

Załaczniki do zapytania ofertowego na "Zakup i dostawę wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych"

Drukuj PDF

 

Zamawiający: Gmina Dzikowiec

z siedzibą ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec

NIP:  814-15-73-676


Publikuje w formie edytowalnej

załączniki do

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na „Zakup i dostawę wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych”

Znak sprawy: ZOEAS.321.1.2018Z up. Wójta Gminy Dzikowiec

Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

 

Zmiana zapytania ofertowego na wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych

Drukuj PDF

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         Dzikowiec, 2018-10-23

Zamawiający: Gmina Dzikowiec

z siedzibą ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec

NIP:  814-15-73-676

 

publikuje

ZMIANĘ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na „Zakup i dostawę wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych”

Znak sprawy: ZOEAS.321.1.2018


w związku z realizacja zadania będącego częścią projektu „Nowa jakość nauczania w szkołach
z Gminy Dzikowiec współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, nr wniosku: WND-RPPK.09.02.00-18-0078/17

Zamawiający Gmina Dzikowiec, informuje, że zmienia treść ww. zapytania w zakresie:

 • Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia

Treść przed zmianą:

 1. Termin wykonania zamówienia: do 15 dni od dnia podpisania umowy.

Treść po zmianie:

 

 1. Termin wykonania zamówienia: do 21 grudnia 2018 r.

 

 • Formularz Ofertowy, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Treść przed zmianą:

Oświadczamy, że: 1) Termin zakończenia realizacji wykonania przedmiotu zamówienia: 10 grudnia 2018 r.

Treść po zmianie:

Oświadczamy, że: 1) Termin zakończenia realizacji wykonania przedmiotu zamówienia: 21 grudnia 2018 r.

 • Szczegółowe zestawienie pomocy dydaktycznych objętych zamówieniem, Załącznik nr 2 poz. 13 - dla trzech szkół

Treść przed zmianą:

LP.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

JEDN. MIARY

 

ILOŚĆ

 

CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO

 

WARTOŚĆ BRUTTO

13.

Zestaw preparatów biologicznych

W zestawie min. 50 preparatów, np.: biologicznych przekroje poprzeczne i podłużne korzeni, łodyg, pni roślinnych, igły, liście, pączkujące drożdże, czarna pleśń, strzępki grzybów, kolonia bakterii, euglena, pantofelek, rozwielitka, stułbia, aparaty gębowe owadów, odnóża owadów, wymaz krwi ludzkiej, mięsień szkieletowy człowieka, nerw człowieka, jajo żaby.

sztuka

50

 

 

Treść po zmianie:

LP.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

JEDN. MIARY

 

ILOŚĆ

 

CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO

 

WARTOŚĆ BRUTTO

13.

Zestaw preparatów biologicznych

W zestawie min. 50 preparatów, np.: biologicznych przekroje poprzeczne i podłużne korzeni, łodyg, pni roślinnych, igły, liście, pączkujące drożdże, czarna pleśń, strzępki grzybów, kolonia bakterii, euglena, pantofelek, rozwielitka, stułbia, aparaty gębowe owadów, odnóża owadów, wymaz krwi ludzkiej, mięsień szkieletowy człowieka, nerw człowieka, jajo żaby.

zestaw

1

 

 

 • Projekt umowy, Załącznik nr 4

Treść przed zmianą:

§2. Strony ustalają termin wykonania zamówienia: 20 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 10 grudnia 2018 r.

Treść po zmianie:

§2. Strony ustalają termin wykonania zamówienia: do dnia 21 grudnia 2018 r.

Poniżej Zamawiający publikuje poprawione „Szczegółowe zestawienie pomocy dydaktycznych objętych zamówieniem, Załącznik nr 2”  w wersji edytowalnej.

 

                                                                                                                      Z up. Wójta Gminy Dzikowiec

 Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych

Drukuj PDF

Dzikowiec, 17.10.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) pn. zakup i dostawę wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu pn. „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, nr wniosku: WND-RPPK.09.02.00-18-0078/17.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu pn. „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec” - współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, nr wniosku: WND-RPPK.09.02.00-18-0078/17.

 

 1. Szczegółowe zestawienie wyposażenia objętego zamówieniem określa Załącznik nr 1 do Zapytania.
 2. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zobowiązany będzie do dostarczenia we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność przedmiotu zawartej z nim umowy, na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, tj. do Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli, ul. Rzeszowska 1, 36-121 Wilcza Wola, Szkoły Podstawowej w Dzikowcu, ul. Szkolna 17. 36-122 Dzikowiec, Szkoły Podstawowej w Lipnicy, 36-123 Lipnica 279.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania ofertowego wraz z jego załącznikami oraz obowiązującymi przepisami prawa.


IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Termin wykonania zamówienia: do 15 dni od dnia podpisania umowy.

 2. Co najmniej na 4 dni robocze przed planowaną dostawą części   zamówienia, wykonawca zgłosi Zamawiającemu (pisemnie) gotowość do   dostarczenia przedmiotu zamówienia.

V.ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

 

 1. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
 2. Forma i termin płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty przyjęcia usługi, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury.
  VI.ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY
  1. Informowanie o stanie realizacji dostawy, pojawiających się problemach istotnych dla realizacji dostawy.
  2. Dostarczenie przedmiotowych artykułów fabrycznie nowych, kompletnych, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności, a także wolnych od wad materiałowych, sprawnych technicznie. Artykuły winny odpowiadać warunkom bezpieczeństwa
   i ochrony zdrowia oraz odpowiadać standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia, jakie określił Zamawiający.
  3. Dostawa przedmiotu zamówienia na wskazany adres obejmuje wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego i montaż urządzeń, jeśli jest wymagany.
  4. Wyposażenie, będące przedmiotem zamówienia, zostanie dostarczone Zamawiającemu
   w oryginalnych opakowaniach producenta.
  5. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty ich dotyczące, a w szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, w tym instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, gwarancje i atesty.
  6. Udzielenie 12 - miesięcznej gwarancji i rękojmi na wyposażenie licząc od dnia odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia.
  VII.WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i złożą stosowne oświadczenie (Załącznik nr 3 do Zapytania).

  2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku granicznego „spełnia - nie spełnia", w oparciu o dokumenty złożone przez oferentów w niniejszym postępowaniu.

  VIII.   KRYTERIA OCENY

  1. Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które:
  • spełnią warunki dot. wzięcia udziału w postępowaniu opisane w pkt. VII
  • zawierać będą ceny dla wszystkich pozycji wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Zapytania,
  • będą kompletne, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania  Wykonawcy oraz będą zawierały wszystkie załączniki wymienione w pkt. IX.5. niniejszego Zapytania ofertowego.

  • 2.Oferty, o których mowa w pkt. 1 zostaną poddane ocenie wg następującego kryterium i jego wagi: Cena -100% Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania). Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

  cena brutto najtańszej ważnej oferty

  Cena =................................... —....................................    x 100 pkt.

  cena brutto badanej oferty

  IX.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
  4. Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte w załącznikach przedkładanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  Kompletna oferta powinna zawierać:
  • Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1.
  • Szczegółowe zestawienie pomocy dydaktycznych objęte zamówieniem, zgodnie z załącznikiem nr 2.
  • Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego -załącznik nr 3,

   

  X.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

   

  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  2. Bieg terminu, o którym mowa w pkt. 1, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  XI.TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

  1. Oferty należy składać do dnia 9.11.2018 r. do godz. 9.00 w jeden z dwóch możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:
  • listem/przesyłka kurierską na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec
  • osobiście.
  1. W każdym z dwóch przypadków wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
  2. Oferta przesłana/dostarczona po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana.

   

  XII.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

  Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, pokój nr 29 dnia 09.11.2018 r. godz. 910

  XIII.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

  Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest:

  Pani Małgorzata Szczęch- Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół
  w Dzikowcu  teł. 17 744 2108, wew. 500, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

  XIV.  UWAGI KOŃCOWE

  1. Miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

  http://gminadzikowiec.pl/16-bip/423-ogloszenia/790-zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslugi-pndowoz-i-odwoz-uczniow-do-szkol-w-roku-szkolnym-20182019.html#ak790

  oraz  http://zoeasdzikowiec.pl/zoeas/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=90

  Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie Projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.
      2.Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa,nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji.
      3.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
      4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w ramach niniejszego postępowania, zostanie o tym poinformowany w sposób indywidualny.
     5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy dot. realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
  XV.Załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego:
  • Załącznik nr 1  -  Formularz ofertowy.
  • Załącznik nr 2 - Szczegółowe zestawienie pomocy dydaktycznych objętych zamówieniem.
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zamówienia oraz niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału ekonomicznego i technicznego.
  • Załącznik nr 4 - Projekt umowy.

  Z up. Wójta Gminy

  Małgorzata Szczęch

  Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

   


  Strona 1 z 4