Start Ogłoszenia i Informacje

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych

Email Drukuj PDF

Dzikowiec, 17.10.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) pn. zakup i dostawę wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu pn. „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, nr wniosku: WND-RPPK.09.02.00-18-0078/17.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu pn. „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec” - współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, nr wniosku: WND-RPPK.09.02.00-18-0078/17.

 

 1. Szczegółowe zestawienie wyposażenia objętego zamówieniem określa Załącznik nr 1 do Zapytania.
 2. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zobowiązany będzie do dostarczenia we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność przedmiotu zawartej z nim umowy, na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, tj. do Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli, ul. Rzeszowska 1, 36-121 Wilcza Wola, Szkoły Podstawowej w Dzikowcu, ul. Szkolna 17. 36-122 Dzikowiec, Szkoły Podstawowej w Lipnicy, 36-123 Lipnica 279.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania ofertowego wraz z jego załącznikami oraz obowiązującymi przepisami prawa.


IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Termin wykonania zamówienia: do 15 dni od dnia podpisania umowy.

 2. Co najmniej na 4 dni robocze przed planowaną dostawą części   zamówienia, wykonawca zgłosi Zamawiającemu (pisemnie) gotowość do   dostarczenia przedmiotu zamówienia.

V.ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

 

 1. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
 2. Forma i termin płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty przyjęcia usługi, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury.
  VI.ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY
  1. Informowanie o stanie realizacji dostawy, pojawiających się problemach istotnych dla realizacji dostawy.
  2. Dostarczenie przedmiotowych artykułów fabrycznie nowych, kompletnych, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności, a także wolnych od wad materiałowych, sprawnych technicznie. Artykuły winny odpowiadać warunkom bezpieczeństwa
   i ochrony zdrowia oraz odpowiadać standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia, jakie określił Zamawiający.
  3. Dostawa przedmiotu zamówienia na wskazany adres obejmuje wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego i montaż urządzeń, jeśli jest wymagany.
  4. Wyposażenie, będące przedmiotem zamówienia, zostanie dostarczone Zamawiającemu
   w oryginalnych opakowaniach producenta.
  5. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty ich dotyczące, a w szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, w tym instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, gwarancje i atesty.
  6. Udzielenie 12 - miesięcznej gwarancji i rękojmi na wyposażenie licząc od dnia odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia.
  VII.WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i złożą stosowne oświadczenie (Załącznik nr 3 do Zapytania).

  2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku granicznego „spełnia - nie spełnia", w oparciu o dokumenty złożone przez oferentów w niniejszym postępowaniu.

  VIII.   KRYTERIA OCENY

  1. Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które:
  • spełnią warunki dot. wzięcia udziału w postępowaniu opisane w pkt. VII
  • zawierać będą ceny dla wszystkich pozycji wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Zapytania,
  • będą kompletne, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania  Wykonawcy oraz będą zawierały wszystkie załączniki wymienione w pkt. IX.5. niniejszego Zapytania ofertowego.

  • 2.Oferty, o których mowa w pkt. 1 zostaną poddane ocenie wg następującego kryterium i jego wagi: Cena -100% Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania). Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

  cena brutto najtańszej ważnej oferty

  Cena =................................... —....................................    x 100 pkt.

  cena brutto badanej oferty

  IX.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
  4. Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte w załącznikach przedkładanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  Kompletna oferta powinna zawierać:
  • Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1.
  • Szczegółowe zestawienie pomocy dydaktycznych objęte zamówieniem, zgodnie z załącznikiem nr 2.
  • Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego -załącznik nr 3,

   

  X.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

   

  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  2. Bieg terminu, o którym mowa w pkt. 1, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  XI.TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

  1. Oferty należy składać do dnia 9.11.2018 r. do godz. 9.00 w jeden z dwóch możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:
  • listem/przesyłka kurierską na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec
  • osobiście.
  1. W każdym z dwóch przypadków wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
  2. Oferta przesłana/dostarczona po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana.

   

  XII.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

  Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, pokój nr 29 dnia 09.11.2018 r. godz. 910

  XIII.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

  Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest:

  Pani Małgorzata Szczęch- Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół
  w Dzikowcu  teł. 17 744 2108, wew. 500, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

  XIV.  UWAGI KOŃCOWE

  1. Miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

  http://gminadzikowiec.pl/16-bip/423-ogloszenia/790-zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslugi-pndowoz-i-odwoz-uczniow-do-szkol-w-roku-szkolnym-20182019.html#ak790

  oraz  http://zoeasdzikowiec.pl/zoeas/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=90

  Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie Projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.
      2.Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa,nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji.
      3.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
      4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w ramach niniejszego postępowania, zostanie o tym poinformowany w sposób indywidualny.
     5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy dot. realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
  XV.Załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego:
  • Załącznik nr 1  -  Formularz ofertowy.
  • Załącznik nr 2 - Szczegółowe zestawienie pomocy dydaktycznych objętych zamówieniem.
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zamówienia oraz niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału ekonomicznego i technicznego.
  • Załącznik nr 4 - Projekt umowy.

  Z up. Wójta Gminy

  Małgorzata Szczęch

  Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

  Poprawiony: środa, 17 października 2018 13:25
   

  Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pn"Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019"

  Email Drukuj PDF

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Gmina Dzikowiec zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi pn.:

  „Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019”

  Zamawiający:


  Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec NIP 814-15-73-676, tel./fax (17) 744-21-08

   

  1. Tryb zamówienia:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 
  8 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
  z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) o wartości poniżej 30 000 EURO.

   

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  2. Trasy:

  Trasa A: Dowóz ranny uczniów z Płazówki, Górali, Brzózek, Podłęźniówki do Szkoły Podstawowej 
  w Kopciach, liczba uczniów- 20.

  Trasa B: Dowóz  ranny uczniów z Płazówki, Kopci, Szwedów, Maziarni, Guściorów, Leśnictwa i Zarudy do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli, liczba uczniów- 20.

  Trasa C: Odwóz południowy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kopciach do Podłężniówski, Brzózek, Górali, Płazówki liczba uczniów- 20.

  Trasa D: Odwóz popołudniowy uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli do  Kijanek, Sudołów, Kolanisk, Spi oraz  uczniów ze Szkoły Podstawowej w Spiach  do  Karbów, Kijanek, Klatek Pietropola, Trzosowej Ścieżki, Klatek, Sudołów, Kolanisk1. Przewozy będą realizowane codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od nauki szkolnej liczba uczniów- 20.

   

  1. Opieka nad przewożonymi uczniami: Zamawiający zapewnia opiekę w autobusie nad dowożonymi uczniami.
  2. Wykonawca zobowiązuje się do:

  1) Zapewnienia przewożonym uczniom odpowiednich warunków higienicznych, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne,

  2) Zapewnienia bezpieczeństwa podczas dowozu uczniów,

  3) Zapewnienia miejsc siedzących wszystkim przewożonym uczniom.

  4)  Ubezpieczenia przewożonych uczniów.

  5) Zapewnienia bezpiecznego i niezbędnego taboru do przewozu wszystkich dowożonych uczniów, 
  w tym podstawienia zastępczego autobusu w razie awarii.

  6) Podjeżdżania autobusem na przystanki w taki sposób, aby ograniczać konieczność przechodzenia dzieci przez jezdnię.

  7) Rozpoczęcie dowozu do szkoły najwcześniej o godzinie 7.00.

  III. Termin wykonania zamówienia.

  Termin realizacji zamówienia – w dni nauki szkolne od dnia 05.11.2018 r. do 21.06.2019 r.

   

  1. Miejsce oraz termin składania ofert.

  Ofertę należy przesłać pocztą na adres: ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec lub złożyć w biurze nr 29 Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu, adres: ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec do dnia 25 października 2018 r. do godz. 9.00.

  1. Opis sposobu przygotowania ofert.

   

  1. Oferta musi mieć formę pisemną, powinna być sporządzona w języku polskim zgodnie 
   z formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

   

  1. Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty na własny koszt.

   

  1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

   

  1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

   

  1. Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, nieścieralnym atramentem.

   

  1. Formularz oferty i oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego i wszystkie załączone dokumenty muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.

   

  1. Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

   

  1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

   

  1. Oferta winna określać proponowaną stawkę ryczałtową netto i brutto wynagrodzenia za jeden dzień przewozów (dowóz i odwóz), podaną w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

   

  1. Kryteria wyboru oferty: Najniższa cena - 100%

   

  Sposób obliczania:

  Najniższa cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny brutto otrzymają ilości punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:

   

  C min

  Cena =............. x 100 pkt

  C of

  C min - najniższa cena ofertowa

  C of - cena oferty badanej

  Uzyskany w powyższy sposób wynik da ocenę punktową oferty. Zamówienie otrzyma Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

  • Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 29 Urzędu Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, w dniu 25 października 2018 r. o godz. 9:10. Otwarcie ofert jest jawne.

   

  • O terminie oraz miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano.

  Z up. Wójta Gminy Dzikowiec

  Małgorzata Szczęch

  Dyrektor Zespołu Obsługi

  Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

  Poprawiony: środa, 17 października 2018 11:31
   


  Strona 3 z 11