Start Ogłoszenia i Informacje

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015

Email Drukuj PDF

Programem „Wyprawka szkolna”  w roku szkolnym  2014/2015 będą objęci uczniowie rozpoczynający  edukację szkolną:


1. w klasach II, III i VI szkoły podstawowej – pochodzący z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wynoszącego

 

539 zł netto na osobę w rodzinie

 

2. uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z powodu np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej – na podstawie decyzji dyrektora szkoły z zastrzeżeniem, że suma uczniów którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie Dzikowiec 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej.

3. oraz uczniowie:

- słabowidzący,

- niesłyszący,

- słabosłyszący,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I) i gimnazjów.

Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu,

pokój nr 4 w terminie do 10 września 2014 r

Poprawiony: czwartek, 10 lipca 2014 12:46 Więcej…
 

Stypendia szkolne

Email Drukuj PDF

   Zapraszamy wszystkich rodziców i pełnoletnich uczniów, po odbiór decyzji przyznających stypendia szkolne na okres od września 2013 r. do grudnia 2013 r.

   Faktury i rachunki za pomoce naukowe, podręczniki, słowniki, encyklopedie, sprzęt komputerowy, abonament internetowy, odzież sportową oraz faktury za udział dzieci w zajęciach edukacyjnych, kursach językowych, zajęciach sportowych czy artystycznych należy składać do  13 grudnia 2013 r.

 

                                                                  Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej
                                                                   Szkół w Dzikowcu

Poprawiony: wtorek, 18 lutego 2014 20:51
 


Strona 10 z 11