Start Dokumenty Statut

Statut

Email Drukuj PDF

Załącznik do Uchwały Nr XXV/144/2016
Rady Gminy Dzikowiec
z dnia 28 października 2016 r.

STATUT
ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W DZIKOWCU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dzikowcu zwany dalej „Zespołem” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r. poz. 446/,

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./,

3) niniejszego Statutu.

§ 2. Zespół jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu wykonywania wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej, finansowo-księgowej i prawnej jednostkom obsługiwanym.

§ 3. 1. Zespół jest jednostką budżetową Gminy Dzikowiec.

2. Podstawą działania Zespołu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy Dzikowiec.

3. Zespół posługuje się pieczęcią, której treść jest zgodna z nadaną mu w niniejszym Statucie nazwą.

4. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Zespołu sprawuje Wójt Gminy.

5. Siedzibą Zespołu jest wyodrębniona część budynku Urzędu Gminy Dzikowiec, pod adresem: ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, a terenem działania jest Gmina Dzikowiec.

 

Rozdział II

Cele i przedmiot działania

§ 4. 1. Celem działania Zespołu jest zapewnienie obsługi, o której mowa w § 2 niżej wymienionym jednostkom obsługiwanym:

1)  Zespół Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu, składający się z Przedszkola Samorządowego, Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu
i Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu.

2)   Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli, składający się z Publicznej Szkoły Podstawowej Jana Pawła II w Wilczej Woli, i Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Jana Pawła II w Wilczej Woli.

3)   Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy.

4)   Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopciach.

2. Do zadań Zespołu, w szczególności należy:

1) prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego,

2) udział w aktualizacji bazy danych Systemu Informacji Oświatowej,

3) sprawdzanie i przedkładanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i aneksów do tych arkuszy,

4) przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji płacowej i finansowo-księgowej,

5) opracowywanie sprawozdań statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań ustalonych
w odrębnych przepisach w zakresie wykonywanych zadań,

6) opracowywanie projektów zarządzeń i uchwał dotyczących oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,

7) prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych   pracowników,

8) zapewnienie obsługi prawnej jednostkom obsługiwanym,

9) współpraca z komisjami Rady Gminy Dzikowiec, związkami zawodowymi i instytucjami działającymi
w sferze oświaty i wychowania,

10) organizowanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów szkół,

11) organizowanie i przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

12) współpraca z organem nadzoru pedagogicznego w dokonywaniu oceny pracy dyrektorów szkół,

13) nadzorowanie działań dyrektorów szkół w zakresie utrzymania obiektów w należytym stanie sanitarnym zapewniającym higieniczne i bezpieczne warunki pracy pracowników i uczniów,

14) przedkładanie wniosków Wójtowi Gminy w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń dla dyrektorów szkół,

15) przedkładanie wniosków Wójtowi Gminy w sprawie ustalania wysokości dodatków motywacyjnych
i funkcyjnych dla dyrektorów szkół,

16) prowadzenie teczek akt osobowych pracowników jednostek obsługiwanych oraz pracowników Zespołu,

17) sporządzanie list płac, dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych
z tym składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatków od osób fizycznych,

18) wykonywanie obowiązków pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatków, w tym:

- prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,

- rejestrowanie w ZUS nowo zatrudnionych pracowników i wyrejestrowywanie zwolnionych z pracy,

- sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS oraz korekt tych deklaracji,

- sporządzanie deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników podległych jednostek.

19) obsługa umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) zwieranych przez jednostki obsługiwane.

20) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu świadczeń socjalnych Zespołu i jednostek obsługiwanych,

21) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

22) prowadzenie rejestrów cząstkowych ewidencji zakupu i sprzedaży oraz sporządzania deklaracji cząstkowych podatku od towarów i usług,

23) prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami
i przyjętymi zasadami rachunkowości,

24) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych przy opracowywaniu projektów planów finansowych jednostek obsługiwanych w terminach ustawowych oraz ich zmian,

25) bieżąca analiza dochodów, wydatków i kosztów jednostek obsługiwanych oraz informowanie
o stopniu realizacji rocznych planów dochodów i wydatków,

26) koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych jednostek obsługiwanych,

27) prowadzenie obsługi rachunków bankowych Zespołu i jednostek obsługiwanych,

28) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych jednostek obsługiwanych,

29) organizowanie przyznawania pomocy materialnej dla uczniów i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

30) organizowanie i koordynowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół, ośrodków i placówek oświatowych (w tym uczniów niepełnosprawnych) lub zwrotu kosztów,

31) realizacja zadań z zakresu najmu lokali mieszkalnych w szkołach tj. prowadzenie dokumentacji
i ewidencji spłaty czynszów.

32) realizacja projektów i programów z zakresu oświaty w tym projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

33) kontrolowanie realizacji obowiązku nauki,

34) koordynowanie procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

 

§ 5. 1. Zespół nie posiada osobowości prawnej. Zadania określone w statucie wykonuje w imieniu Gminy.

2. Zespołem kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

4. Prawa i obowiązki Dyrektora Zespołu oraz pracowników Zespołu, a także ich status prawny, w tym zasady wynagradzania, regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, przepisy Kodeksu pracy, przepisy szczególne, w tym zarządzenia wewnętrzne.

5. Pracowników Zespołu zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zespołu.

6. Pracownicy Zespołu są pracownikami samorządowymi.

7. Dyrektor Zespołu:

1) organizuje pracę Zespołu, kierując jego bieżącymi sprawami,

2) opracowuje regulamin organizacyjny Zespołu, ustala zakresy czynności i odpowiedzialności dla pracowników, oraz powierza obowiązki i odpowiedzialność głównemu księgowemu Zespołu.

Rozdział IV

Gospodarka Finansowa

 

§ 6. 1. W czasie nieobecności Dyrektora Zespołu jego obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez dyrektora po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

2. Zespół jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o finansach publicznych.

3. Oświadczenie woli w imieniu Zespołu składa Dyrektor Zespołu.

§ 7. Dokonywanie wszelkich zmian w Statucie odbywa się w trybie i na zasadach jego nadania.

Poprawiony: piątek, 01 grudnia 2017 11:57