Start Ogłoszenia

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzikowiec na rok szkolny 2018/2019

Drukuj PDF

Zasady, kryteria i terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzikowiec na rok szkolny 2018/2019

 

Szczegółowe informacje przydatne w okresie rekrutacji, niezbędne formularze i dokumenty będą dostępne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dzikowiec.

Jeżeli w dalszej części poradnika mowa jest o:

 • przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
 • rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego lub osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 • ustawie rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r poz. 59)
 • kryteriach ustawowych – należy przez to rozumieć kryteria określone w ustawie rekrutacyjnej,
 • kryteriach lokalnych – należy przez to rozumieć kryteria określone w uchwale Rady Gminy Dzikowiec,  deklaracji kontynuacji – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zamiar uczęszczania dziecka do tego samego przedszkola w roku szkolnym 2018/2019,
 • wniosku – należy przez to rozumieć dokument w sprawie przyjęcia dziecka zapisywanego do danego przedszkola po raz pierwszy.

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Zgodnie z ustawą obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo jeśli posiada opinię
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczne albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 w/w ustawy oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Wychowanie przedszkolne

Obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 3-5-letnie będą mieć prawo do realizacji wychowania przedszkolnego.

ZASADY OGÓLNE

O przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 mogą ubiegać się:

 • dzieci urodzone w latach 2012-2015 (3-6-latki),
 • dzieci, które ukończyły 2,5 roku - w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

 

Rekrutacja dla nowych dzieci spoza gminy Dzikowiec będzie prowadzona po zapewnieniu miejsc
w przedszkolach dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dzikowiec.

 

Przyjmowanie dzieci na nowy rok szkolny odbywa się na wolne miejsca, po zebraniu od rodziców dzieci uczęszczających obecnie do przedszkoli i uprawnionych do korzystania z opieki przedszkolnej
w roku szkolnym 2018/2019, deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej.

I. Kontynuacja edukacji w tym samym przedszkolu

 

Kontynuacja edukacji w tym samym przedszkolu w nowym roku szkolnym nie wymaga ponownego ubiegania się o miejsce w przedszkolu, a jedynie potwierdzenia zamiaru uczęszczania do tego przedszkola w roku szkolnym 2018/2019. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola:

 

1. wypełniają „deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego” na rok szkolny 2018/2019,

2. składają u dyrektora przedszkola wypełnioną deklarację kontynuacji w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

Deklarację kontynuacji edukacji należy pobrać w przedszkolu, wypełnić ją, podpisać i złożyć u dyrektora.

II. Rekrutacja dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola

 

Rekrutacja do przedszkoli dla dzieci ubiegających się po raz pierwszy o miejsce w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających w gminie Dzikowiec.

 

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy prowadzone jest na wniosek rodzica złożony w przedszkolu/szkole w terminie od 29 marca 2018 r. do 10 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Krok 1 - Wybór przedszkola

Przed wyborem przedszkola warto zapoznać się z ofertą i organizacją przedszkoli (czasem pracy).

Krok 2 - Wypełnienie i złożenie w przedszkolu „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola rozpoczynają wypełnianie wniosku od wpisania numeru, nazwy i adresu placówki, do której chcieliby w pierwszej kolejności zapisać dziecko. Można wpisać dodatkowo jeszcze dwie placówki „rezerwowe”, do których dziecko zostanie zapisane,
w przypadku, gdy w wybranym w pierwszej kolejności przedszkolu zabraknie miejsc. Wypełnienie listy „rezerwowej” nie jest konieczne, jednak dokonanie dodatkowych wyborów zwiększa szansę na przyjęcie dziecka.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić ręcznie/komputerowo, po pobraniu papierowej wersji formularza z przedszkola lub wydrukowaniu ze strony internetowej przedszkola. Wniosek należy wypełnić, podpisać i wraz z kompletem wymaganych dokumentów i oświadczeń złożyć u dyrektora przedszkola od 29 marca 2018 r. do 10 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00. Ważne, by wniosek był kompletny, podpisany i złożony w terminie, przy czym kolejność składania nie wpływa na wynik rekrutacji.

Krok 3 - Weryfikacja wniosku i dokumentów złożonych przez rodziców

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora. Zadania
i obowiązki komisji rekrutacyjnej zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r poz. 59) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610).

KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI

Kryteria rekrutacji ustawowo zostały podzielone na dwie części. Pierwsze wynikają bezpośrednio
z ustawy rekrutacyjnej, drugie określone są przez organ prowadzący. Kryteria ustawowe mają pierwszeństwo przed kryteriami lokalnymi. Kryteria ustawowe brane są pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość.

1. Komisja na pierwszym etapie rekrutacji bierze pod uwagę kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata, która oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948),

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem,

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860).

 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria lokalne:

1) kandydat, który obowiązany jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, ubiegający się
o przyjęcie do przedszkola położonego na obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - 25 pkt;

2) kandydat, który ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, ubiegający się o przyjęcie

do przedszkola położonego w obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej właściwej ze względu

na miejsce zamieszkania kandydata - 20 pkt;

3) kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata: pracują, uczą się w systemie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą -

10 pkt;

4) kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu na co najmniej 7 godzin dziennie - 2 pkt;

5) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola - 2 pkt.

2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata, pierwszeństwo

przysługuje kandydatom rodziców pracujących, a w przypadku braku rozstrzygnięcia kandydatom najstarszym.

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów lokalnych:

1) oświadczenie rodziców o planowanej liczbie godzin pobytu kandydata w przedszkolu;

2) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, o prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym;

3) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;

4) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola.

 

Komisja rekrutacyjna w dniu 15 maja 2018 r do godz.10.00 poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Listy zostaną umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.

Krok 4 - Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w terminie od 15 maja 2018 r. do 19 maja 2018 r. do godz. 15.00 składają pisemne potwierdzenie woli zapisu.

Uwaga! Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu.

Krok 5 - Ogłoszenie listy przyjętych dzieci do przedszkola

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w terminie 23 maja 2018 r. do godz. 10.00 poda do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Listy uszeregowane w kolejności alfabetycznej zawierające imiona i nazwiska dzieci oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia do przedszkola będą także zawierały informację o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach. Rodzice dzieci, które nie zostaną przyjęte, mogą: wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,  złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawą rekrutacyjną.

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. W postępowaniu uzupełniającym rodzice dzieci nieprzyjętych mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola dysponującego wolnymi miejscami.

Informacji dodatkowych w sprawie rekrutacji oraz pomocy przy wypełnianiu wniosku do przedszkoli udzielają dyrektorzy przedszkoli

W załączeniu:

 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
  w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Dzikowiec jest organem prowadzącym
 2. 2. Uchwała nr XXX/176/2017 Rady Gminy Dzikowiec z  29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec

 

Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu