Start Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11 grudnia 2017 roku

Drukuj PDF

Dzikowiec, 11 grudnia 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579.) pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Kopciach w ramach Projektu pn. „Samodzielni  w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego.” złożonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.2 2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Numer identyfikacyjny wniosku: WND-RPPK.09.02.00-18-0025/16. 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dzikowiec, ul Dworska 64, 36-122 Dzikowiec  

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Kopciach
w ramach Projektu pn. „Samodzielni w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia
w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego.” złożonego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.2 2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Numer identyfikacyjny wniosku: WND-RPPK.09.02.00-18-0025/16
. 

III.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1.      Szczegółowy wykaz wyposażenia objętego zamówieniem stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania.

2.      Wykonawca, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zobowiązany będzie do dostarczenia we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność przedmiotu zawartej z nim umowy, na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, tj. do Szkoły Podstawowej w Kopciach, Kopcie 77, 36-121 Wilcza Wola.

3.      Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania ofertowego wraz z jego załącznikami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

IV.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

1.    Termin wykonania zamówienia: 20 dni od dnia podpisania umowy.

2.    Co najmniej na 4 dni robocze przed planowaną dostawą części zamówienia, wykonawca zgłosi Zamawiającemu (pisemnie) gotowość do dostarczenia przedmiotu zamówienia.  

V.          ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

 

1.         Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

2.         Forma i termin płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty przyjęcia usługi, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę
i Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury.

3.         Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia, określonego w pkt. 2, w przypadku opóźnień w przekazywaniu Zamawiającemu transz dotacji unijnej przez Instytucję Pośredniczącą lub braku środków finansowych na koncie projektu Zamawiającego. Po otrzymaniu środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej, Zamawiający ureguluje zalegle płatności w terminie do 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto projektu Zamawiającego.

VI.       ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

 

1.         Informowanie o stanie realizacji dostawy, pojawiających się problemach istotnych dla realizacji dostawy.

2.         Dostarczenie przedmiotowych artykułów fabrycznie nowych, kompletnych, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności, a także wolnych od wad materiałowych, sprawnych technicznie. Artykuły winny odpowiadać warunkom bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz odpowiadać standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia, jakie określił Zamawiający.

3.         Dostawa przedmiotu zamówienia na wskazany adres obejmuje wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego i montaż urządzeń, jeśli jest wymagany.

4.         Wyposażenie, będące przedmiotem zamówienia, zostanie dostarczone Zamawiającemu
w oryginalnych opakowaniach producenta.

5.         Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty ich dotyczące, a w szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, w tym instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, gwarancje i atesty.

6.         Udzielenie 12 - miesięcznej gwarancji i rękojmi na wyposażenie licząc od dnia odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia.

VII.    WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a.          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b.          posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

c.          dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

i złożą stosowne oświadczenia (Załączniki nr 3 do Zapytania).

 2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku granicznego „spełnia - nie spełnia", w oparciu o dokumenty złożone przez oferentów w niniejszym postępowaniu.

VIII.   KRYTERIA OCENY

1.         Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które:

 

a.          spełnią warunki dot. wzięcia udziału w postępowaniu opisane w pkt. VII.,

b.         zawierać będą ceny dla wszystkich pozycji wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Zapytania,

c.          będą kompletne, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz będą zawierały wszystkie załączniki wymienione w pkt. IX.5. niniejszego Zapytania ofertowego.

2.         Oferty, o których mowa w pkt. 1 zostaną poddane ocenie wg następującego kryterium i jego wagi:

Cena -100%

Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (Części I i części II), podanej przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania). Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

cena brutto najtańszej ważnej oferty

Cena =................................................... —-................................................     x 100 pkt.

cena brutto badanej oferty

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu
o podane powyżej kryterium oceny ofert.
 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

2.       Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.       Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.

4.    Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte
w załącznikach przedkładanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.    Kompletna oferta powinna zawierać:

 

a.       Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 2,

b.      Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego - załącznik nr 3,

c.       Zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 4.

 

X.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

1.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.      Bieg terminu, o którym mowa w pkt. 1, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.    TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 

1.      Oferty należy składać do dnia 20 grudnia 2017 r. do godz. 9.00 w jeden z dwóch możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:

 

a.       listem/przesyłka kurierską na adres Zamawiającego: ZOEAS  w Dzikowcu, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec z danymi Wykonawcy zapisanymi w lewym górnym rogu koperty oraz
z dopiskiem zawartym pod adresem Zamawiającego: „Oferta na zakup i dostawę sprzętu komputerowego do SP w Kopciach”.

2.      osobiście: w kopercie jw.,

3.      W każdym z dwóch przypadków wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

4.      Oferta przesłana/dostarczona po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana.

 

XII.      MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec

20.12.2017 r.   godz. 9.10.

XIII.   KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest:  Pani Małgorzata Szczęch- Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Dzikowcu  tel. 17 744 2108, wew. 250, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 Małgorzata Szczęch, dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu


XIV.  Załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 - Szczegółowy wykaz wyposażenia objętego zamówieniem.
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zamówienia oraz niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału ekonomicznego i technicznego.

Załącznik nr 4 - Projekt umowy.