Start Ogłoszenia i Informacje ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Email Drukuj PDF

Dzikowiec, 2017-07-27

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi pn.:

„Dowóz i odwóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018”

Zamawiający:

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu

ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, tel./fax (17) 744-21-08

I. Tryb zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt.
8 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) o wartości poniżej 30 000 EURO.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Trasa A dowóz rano.

Miejscowość/Przystanki

Dowóz najpóźniej na godzinę 7.55 do szkoły podstawowej w Spiach następującej prognozowanej liczby uczniów:

Dowóz najpóźniej na godzinę 7.55 do  Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli następującej, prognozowanej liczby uczniów:

Karby

3

 

Kijanki

5

2

Pietropole

2

 

Klatki, Trzosowa Ścieżka

5

 

Sudoły

10

6

Spie skrzyżowanie

 

4

Kolaniska

6

 

Bojanów

5

 

Spie Remiza

 

4

Spie Stawy

 

1

Razem liczba uczniów:

36

17

Trasa B odwóz:

Trasa i godziny odwozu:

Prognozowana liczba uczniów

Publiczna Szkoła Podstawowa Spie – Bojanów, Kolaniska –- PSP Spie, Sudoły, Trzosowa Ścieżka, Kijanki, Karby.

 

Jeden raz w tygodniu odwóz godzina:  11.30

 

 

15

Publiczna Szkoła Podstawowa Spie – Bojanów, Kolaniska –- PSP Spie, Sudoły, Trzosowa Ścieżka, Klatki, Kijanki, Karby.

Odwóz codzienny o godzinie 13.20.

 

36

Publiczna Szkoła Podstawowa Spie – Bojanów, Kolaniska –- PSP Spie, Sudoły, Trzosowa Ścieżka, Klatki, Kijanki, Karby.

Jeden raz w tygodniu godzina 14.15.

 

21

Trasa i godziny odwozu:

Prognozowana liczba uczniów

Trasa: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli - Spie Remiza, Spie skrzyżowanie, Spie Stawy  - PSP Spie – Sudoły,  Trzosowa Ścieżka,  Kijanki, Karby, PSP Spie – Kolaniska.

Odwóz godzina ok. 14.10.

 

 

17

Trasa C odwóz.

Trasa i godziny odwozu:

Prognozowana liczba dowożonych uczniów:

Trasa: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli – Leśnictwo–Guściory - Maziarnia- Szwedy.

 

Codzienny odwóz ok. godz. 12.30

 

 

 

max 20 uczniów

 

Zespół Szkól im. Jana Pawła II w Wilczej Woli – Leśnictwo - Guściory- Maziarnia- Szwedy.

Codzienny odwóz ok. godz. 14.10

max 20 uczniów

1. Przewozy będą realizowane codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od nauki szkolnej.

 

2. Precyzyjne godziny dowozu i odwozu przekazane zostaną wyłonionemu przewoźnikowi do
5 września 2017 r. przez dyrektorów szkół, do których dowożeni będą uczniowie.

 

3. Opieka nad przewożonymi uczniami: Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dozoru jednej osoby dorosłej w czasie przewozu, sprawującej opiekę nad uczniami w pojeździe. W przypadku realizacji zadania dwoma pojazdami, wykonawca zapewnia opiekę  drugiej osoby dorosłej, opiekunem nie może być kierowca.

 

4. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) Zapewnienia przewożonym uczniom odpowiednich warunków higienicznych, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne,

2) Zapewnienia bezpieczeństwa podczas dowozu uczniów,

3) Zapewnienia miejsc siedzących wszystkim przewożonym uczniom.

4)  Ubezpieczenia przewożonych uczniów.

5) Zapewnienia bezpiecznego i niezbędnego taboru do przewozu wszystkich dowożonych uczniów,
w tym podstawienia zastępczego autobusu w razie awarii.

6) Podjeżdżania autobusem na przystanki w taki sposób, aby ograniczać konieczność przechodzenia dzieci przez jezdnię.

7) Rozpoczęcie dowozu do szkoły najwcześniej o godzinie 7.00.

III. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia – w dni nauki szkolne od dnia 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r.

IV. Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę należy przesłać pocztą na adres: ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec lub złożyć w biurze nr 29 Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu, adres: ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec do dnia 04 sierpnia 2017 r. do godz. 9.00.

V. Opis sposobu przygotowania ofert.

 

1.  Oferta musi mieć formę pisemną, powinna być sporządzona w języku polskim zgodnie
z formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

2. Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty na własny koszt.

 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

 

5. Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, nieścieralnym atramentem.

 

6. Formularz oferty i oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i wszystkie załączone dokumenty muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.

 

7. Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

 

8. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

 

9. Oferta winna określać proponowaną stawkę ryczałtową netto i brutto wynagrodzenia za jeden dzień przewozów (dowóz i odwóz), podaną w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  1. VI. Kryteria wyboru oferty: Najniższa cena - 100%

 

Sposób obliczania:

Najniższa cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny brutto otrzymają ilości punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:

 

C min

Cena =............. x 100 pkt

C of

C min - najniższa cena ofertowa

C of - cena oferty badanej

Uzyskany w powyższy sposób wynik da ocenę punktową oferty. Zamówienie otrzyma Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

VII. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 29 Urzędu Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, w dniu 04 sierpnia 2017 r. o godz. 9:10. Otwarcie ofert jest jawne.

 

VIII. O terminie oraz miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano.

 

Dyrektor Zespołu Obsługi

Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Małgorzata Szczęch

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Formularz ofertowy  ZAŁĄCZNIK NR 1 .pdf)Formularz ofertowy ZAŁĄCZNIK NR 1 .pdfFORMULARZ OFERTOWY348 Kb
Pobierz (Oświadczenie ZAŁACZNIK NR 2 .pdf)Oświadczenie ZAŁACZNIK NR 2 .pdfOŚWIADCZENIE339 Kb
Pobierz (Zapytanie ofertowe  na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017 2018.pdf)Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017 2018.pdfZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018459 Kb
Poprawiony: czwartek, 27 lipca 2017 13:12