Start Pomoc materialna Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny

Email Drukuj PDF

I. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK SZKOLNY

1. Pomoc materialna w formie zasiłku szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Dzikowiec, którzy znaleźli się w przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie wniosku.
3. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:
  • rodzice niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletni uczeń,
  • dyrektor szkoły

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przyznanie  zasiłku szkolnego (dostępny w Zespole Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół Dzikowcu w budynku Urzędu Gminy w Dzikowcu, pokój nr 4, lub na stronie internetowej http://zoeasdzikowiec.pl)
2. Dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego.

III. FORMY ZASIŁKU SZKOLNEGO:

1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.   

 IV.SPOSÓB UDZIELANIA  ZASIŁKU SZKOLNEGO:

1. Zasiłek szkolny przyznaje się na podstawie  decyzji administracyjnej.
2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych tj. kwoty 620 zł.
3. Wypłata zasiłku dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku bądź na listę w kasie Banku Spółdzielczego w Dzikowcu.


V.  TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Od decyzji administracyjnej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Dzikowiec w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VI.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

1. Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Dzikowcu, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, tel. 744 21 08 wew. 25, lub wew. 50

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.doc)Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 41 Kb
Pobierz (Zgoda na przekazanie zasiłku.doc)Zgoda na przekazanie zasiłku 34 Kb