Start Pomoc materialna Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Email Drukuj PDF
I. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPEDNIUM SZKOLNE:

1. Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Dzikowiec, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


3. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne  nie może być większa niż 528,00 złotych netto na osobę w rodzinie.


4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są:

  • na wniosek rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • na wniosek  pełnoletniego ucznia,
  • na wniosek dyrektora szkoły,
  • z urzędu.

5. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października  danego roku szkolnego.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (dostępny w Zespole Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół Dzikowcu w budynku Urzędu Gminy w Dzikowcu, pokój nr 4, lub na stronie internetowej http://zoeasdzikowiec.pl )

2. Dokumenty w formie zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzające dochody netto uzyskiwane przez poszczególnych członków rodziny .

3. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

III. FORMY STYPEDNIUM SZKOLNEGO:
1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:
  • pokrycia kosztów zakupu podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, plecaka, stroju oraz sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe,
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, (w tym w zajęciach wyrównawczych, kursach językowych, informatycznych, zajęciach sportowo-rekreacyjnych, czy zajęciach artystycznych),
  • w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.
IV. SPOSÓB UDZIELANIA  STYPEDNIUM SZKOLNEGO:
1. Stypendium szkolne przyznaje się na podstawie  decyzji administracyjnej.
2. Wysokość stypendium ustala się w oparciu o wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie, oraz szczególne sytuacje społeczne występujące w rodzinie ucznia, zgodnie z Regulaminem.
3. Realizacja stypendium szkolnego następuje po przedłożeniu faktur lub rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne.
4. Wypłata stypendium dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy  wskazany przez wnioskodawcę bądź na listę w kasie Banku Spółdzielczego w Dzikowcu.


V.  TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji administracyjnej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Dzikowiec w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VI.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Dzikowcu, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, tel. 744 21 08 wew. 25

Poprawiony: czwartek, 29 sierpnia 2019 11:22