Start Pracownicy Anna Płaza - Inspektor ds. administracyjnych
Drukuj PDF

Anna Płaza

Inspektor ds. administracyjnych

Do zakresu zadań Anny Płaza inspektora ds. administracyjnych ZOEAS, w szczególności należy:

 1. Przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie korespondencji wpływającej do ZOEAS 
  i jednostek oświatowych,
 2. Zaopatrzenie w znaczki pocztowe, druki ścisłego zarachowania, prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, pieczątki. Rozliczanie znaczków pocztowych i materiałów biurowych. Prowadzenie ewidencji pieczątek ZOEAS.
 3. Ewidencja środków trwałych i składników majątkowych jednostek oświatowych przy użyciu programu komputerowego Inwentarz firmy VULCAN.
 4. Koordynowanie inwentaryzacji w placówkach oświatowych i ZOEAS i rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji.
 5. Dokonywanie sprawozdawczości o stanie i ruchu środków trwałych.
 6. Prowadzenie składnicy akt ZOEAS. Przyjmowanie dokumentów do składnicy, udostępnianie dokumentów i brakowanie zarchiwizowanych dokumentów. Archiwizowanie dokumentacji na swoim stanowisku pracy zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
 7. Realizacja dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.
 8. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych jednostek oświatowych i ZOEAS, w tym kart przyznanych pracownikom świadczeń z ZFŚS.
 9. Należyte przechowywanie akt, ewidencji i pieczęci urzędowych związanych z realizacją zadań na swoim stanowisku.
 10. Prowadzenie rejestru wyjazdów autobusów będących w dyspozycji ZOEAS. Comiesięczne rozliczanie książki kontroli pracy autobusów, rozliczanie pobranych materiałów eksploatacyjnych do autobusów przez kierowców.
 11. Terminowe sporządzanie informacji o rodzajach substancji wprowadzanych do powietrza, wielkości emisji oraz wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
 12. Ewidencja czasu pracy kierowców.
 13. Składanie deklaracji i informacji do PFRON.
 14. W zakresie kontroli obowiązku nauki:
 • występowanie do dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z pismem 
  o potwierdzenie realizacji obowiązku nauki,
 • występowanie z pismem do rodziców.
 • prowadzenie rejestru uczniów podlegających obowiązkowi nauki,
 • przygotowywanie tytułów wykonawczych.
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących obowiązku nauki młodzieży w wieku 16-18 lat,.

   15.  W zakresie pomocy materialnej udzielanej uczniom:

 • Wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o stypendium szkolne,
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących stypendiów 
  i zasiłków szkolnych,
 • Przygotowywanie list do wypłat stypendiów i zasiłków oraz przelewów bankowych.
 • Terminowe i rzetelne sporządzanie rozliczeń i sprawozdawczości w zakresie stypendiów.
 • Wydawanie, przyjmowanie wniosków dotyczących wyprawki szkolnej,
 • Rozliczanie dotacji związanej Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
 • Prowadzenie spraw związanych ze stypendiami za wyniki w nauce.

   16.  W zakresie spraw mieszkaniowych:

 • przyjmowanie wniosków w sprawach mieszkaniowych i przekazywanie ich dyrektorom szkół.
 • prawidłowe naliczanie opłat mieszkaniowych do zapłaty przez najemców mieszkań oraz czuwanie nad regularnością ich wnoszenia,
 • sporządzanie dokumentacji potrzebnej przy przekazywaniu mieszkań,
 • sporządzanie sprawozdawczości w sprawach mieszkaniowych.

   17.  Prowadzenie imiennych kartotek przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego                 pracowników ZOEAS.