Start Pracownicy Iwona Wilk - Inspektor ds. kadr i płac
Drukuj PDF

Iwona Wilk

Inspektor ds. kadr i płac

 1. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników ZOEAS i jednostek oświatowych,
 2. Prowadzenie akt osobowych pracowników ZOEAS i jednostek oświatowych,
 3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników ZOEAS i jednostek oświatowych,
 4. Wykonywanie prac statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań 
  w zakresie zatrudniania i innych zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
 5. Zbieranie i scalanie informacji i danych w systemie informacji oświatowej.
 6. Naliczanie i sporządzanie list płac pracowników ZOEAS i jednostek oświatowych, prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych i chorobowych, potrącenia 
  z wynagrodzeń, prowadzenie naliczeń związanych z wypłatą wynagrodzeń, rozliczanie składek ZUS.
 7. Przetwarzanie elektroniczne danych osobowych pracowników placówek oświatowych i ZOEAS w zakresie, o którym mowa w pkt 6.
 8. Udział w procesie zarzadzania ryzykiem.
 9. Kompletowanie dokumentacji do ustalania uprawnień do wypłaty zasiłków z ZUS.

 10. Coroczne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 11. Sporządzanie deklaracji i przelewu z tytułu potrąconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 12. Prowadzenie rejestru delegacji służbowych.

 13. Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez ZOEAS.

 14. Wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników.

 15. Przekazywanie dokumentów do archiwizowania zgodnie z instrukcją archiwalną.

 16. Ścisła współpraca z Dyrektorem ZOEAS w zakresie wykonywania powyższych zadań
        oraz wykonywanie jego  poleceń.

 17. Współdziałanie z dyrektorami jednostek oświatowych.

 18. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora ZOEAS w zakresie zajmowanego stanowiska służbowego.

 19. Przygotowywanie informacji na stronę internetową i BIP.

 20. Przetwarzanie elektroniczne danych osobowych obsługiwanych pracowników 
        z placówek oświatowych i ZOEAS w zakresie sporządzania list plac, kart wynagrodzeń
        z elektronicznego przekazu składek z tyt. ubezpieczeń społecznych oraz innych danych pracowników.

 21. Obsługa administracyjna narad z dyrektorami, i powoływanych komisji konkursowych i egzaminacyjnych.

 22. Prowadzenie rejestru i spraw związanych z wypadkami pracowników ZOEAS.