Start Pracownicy Ewa Serafin - Główny Księgowy
Drukuj PDF

Ewa Serafin

Główny Księgowy

  1) prowadzenie rachunkowości jednostek oświatowych i ZOEAS zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  2) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej jednostek oświatowych,
  3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
  4) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,
  5) zapewnienie prawidłowego i terminowego ustalania i pobierania należności z tytułu dochodów budżetowych,
  6) wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
      oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczychi finansowych szkoły,
  7) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
  8) sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań,
  9) opracowywanie indywidualnych i zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu i ich analiz,

  10) kontrola wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, będących
        w dyspozycji jednostek oświatowych i ZOEAS, do wysokości planu finansowego,
  11) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
  12) rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za mienie w jednostkach oświatowych oraz ZOEAS,
  13) opracowywanie projektów planów finansowych, prognoz i analiz w zakresie oświaty i ZOEAS do budżetu gminy
        a także zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oświaty i ZOEAS i ich analiza,
  14) przekazywanie dokumentów finansowych do archiwizowania zgodnie z instrukcją archiwalną,
  15) nadzór nad terminowością, kompletnością i prawidłowością ewidencjonowania środków trwałych
      oraz prowadzenia inwentaryzacji w placówkach oświatowych i ZOEAS.
  16) prowadzenie ewidencji i księgowanie wykorzystania środków z ZFŚS na cele socjalne dla poszczególnych pracowników,
  17) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie uprawnień głównego księgowego,
  18) analiza wykonywania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostek,
  19) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora ZOEAS dotyczących prowadzenia rachunkowości,
        a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu    dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
  20) współdziałanie z dyrektorami jednostek oświatowych,
  21) zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz zorganizowanie gromadzenia
        i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ja przed  dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem,
  22) sprawowanie kontroli zarządczej i zarzadzanie ryzykiem,
  23) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora ZOEAS w zakresie zajmowanego stanowiska służbowego.