Start Pracownicy Małgorzata Szczęch - Dyrektor
Drukuj PDF

Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Dyrektor ZOEAS odpowiada za realizację powierzonych mu zadań i kompetencji, organizację i skuteczność pracy ZOEAS oraz za wykonywanie uchwał Rady Gminy, a także zarządzeń Wójta Gminy.

Do zakresu zadań Dyrektora ZOEAS, w szczególności należy:

  1) Ustalanie wewnętrznej organizacji pracy ZOEAS.
  2) Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami ZOEAS, określanie ich zakresu obowiązków,
      uprawnień i odpowiedzialności.
  3) Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez pracowników.
  4) Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym.
  5) Odpowiadanie za całokształt pracy ZOEAS oraz wykonanie obsługi finansowej szkół i przedszkoli.
  6) Realizowanie porozumień zawartych z dyrektorami szkół i przedszkoli.
  7) Coroczne opracowywanie planu dochodów i wydatków ZOEAS.
  8)  Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości ZOEAS zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
  9) Prowadzenie gospodarki finansowej ZOEAS zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a w szczególności:

      a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
      b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,
      c)  przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
      d) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu będących w dyspozycji ZOEAS,
      e) kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu ZOEAS,
      f) kontrola operacji gospodarczych ZOEAS, stanowiących przedmiot księgowań.
      g) nadzór nad ewidencją i inwentaryzacją majątku trwałego i obrotowego ZOEAS,
      h) sporządzanie projektów planów finansowych, prognoz i analiz ZOEAS do budżetu Gminy.

  10) Współpraca z kadrą kierowniczą jednostek oświatowych w zakresie wykonywania zadań organu prowadzącego.
  11)  Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie uprawnień Dyrektora jednostki.
  12) Współpraca z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie realizacji programów rządowych i rozliczania
        przyznanych dotacji.
  13)  Prowadzenie spraw z zakresu oświaty i szkolnictwa w gminie, a w szczególności spraw dotyczących:

      a) zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
      b) utrzymania tych jednostek,
      c) kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
      d) zatwierdzania arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych,
      e) zapewniania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
      f) zapewniania bezpłatnego transportu i opieki dzieci do i ze szkoły,
      g) wykonywania zadań związanych z obsadą stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej (organizacja
          i przeprowadzanie konkursów).