Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu

Archiwalna strona BIP

Email Drukuj PDF

 

 

Poniższy link kieruje do archiwalnej strony BIP w celu odszukania informacji zamieszczanych 
do dnia 8 kwietnia 2013 r.

 

Wersja archiwalna strony BIP ZOEAS sprzed 08/04/2013 r.

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 22 kwietnia 2013 08:46
 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy oświaty

Email Drukuj PDF
Poprawiony: piątek, 12 października 2018 07:22
 

Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec

Email Drukuj PDF
Poprawiony: środa, 26 września 2018 07:06
 

Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku 2019

Email Drukuj PDF

Zamawiający:                                                                                                                                                                                                                                                                           Dzikowiec, dn. 21.08.2019 r.

 

Gmina Dzikowiec

ul.Dworska 62

36-122 Dzikowiec

Znak sprawy: ZOEAS.321.3.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku 2019

 

 

Gmina Dzikowiec, zaprasza do złożenia oferty, określającej cenę za 1 dzień usługi dowozu, która będzie świadczona uczestnikowi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Koczowiskach, 
z uwzględnieniem następujących wymagań:

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia transportu uczestnikowi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Koczowiskach. Dojazd odbywać się będzie codziennie 
w dni nauki szkolnej (za wyjątkiem dni nieobecności uczestnika w OREW w Korczowiskach) na trasie: Kopcie 5 – Korczowiska 96, 36-130 Raniżów. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- dowiezienie uczestnika OREW-u  z miejsca zamieszkania na  godzinę 7:30 do OREW-u Korczowiskach;

- odwożenie uczestnika OREW- u po zakończeniu zajęć do miejsca zamieszkania - o godzinie 14:30.

- dowóz przewidziany jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni nieobecności uczestnika w OREW w Korczowiskach.

- przewoźnik będzie każdorazowo informowany o nieobecnościach uczestnika w OREW.

 1. Transportem objęty zostanie 1 uczestnik OREW-u, mieszkaniec Gminy Dzikowiec.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia/zmniejszenia  liczby uczestników objętych dowozem oraz zmianę tras dowozu za obustronnym porozumieniem.

 1. Warunki wymagane od Wykonawców:

-  posiadanie min. 1 środka transportu, sprawnego technicznie i posiadającego odpowiednie  ubezpieczenia spełniającego warunki bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.

-  Wykonawca zapewni  pojazd z kierowcą, posiadającym odpowiednie kwalifikacje;

- zleceniodawca wymaga, aby podczas każdego przewozu w autobusie znajdowała się osoba pełniąca funkcję opiekuna przewożonego dziecka.

 1. Transport odbywać się będzie pojazdami klimatyzowanymi, których rok produkcji nie jest wcześniejszy niż 2000 r.
 2. Oferta złożona wg wzoru określonego w załączniku do zapytania ofertowego musi zawierać cenę 
  za 1 dzień dowozu i odwozu jako dzienne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …….....zł brutto, w tym podatek VAT ( …%) .. ……..złotych.
 3. Rozliczenie za transport nastąpi po przedstawieniu zestawienia dni obecności uczestnika OREW- u i liczby dni dowozu.
 4. Termin realizacji: Realizacja usługi trwać będzie od 02 września 2019 do 31 grudnia 2019 r. 
  z zastrzeżeniem pkt 1.
 5. Kryteria oceny ofert: - najniższa cena – 100 %.
 6. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Małgorzata Szczęch, tel. 508278239.
 7. Ofertę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 29.08.2019 r. do godz. 9.00. z dopiskiem „Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku 2019” osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 63, 36-122 Dzikowiec.
 8. Załącznikami do zapytania są:
  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt umowy.

 

Z up. Wójta Gminy Dzikowiec

Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

w Dzikowcu

Poprawiony: środa, 21 sierpnia 2019 09:25
 

Nowa jakość w szkołach Gminy Dzikowiec

Email Drukuj PDF

Poprawiony: środa, 26 września 2018 07:09
 


Strona 1 z 7