Start

UWAGA - rekrutacja do przedszkola

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT

w sprawie rozpoczęcia rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Wilczej Woli zorganizowanego dla dzieci 
w wieku od 3 do 4 lat

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli  rozpoczyna się dziś 29 września 2014 r. Wnioski można składać w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli
w terminie od 29 września 2014 r. do 10 października 2014 r.

 

1.  Planowane rozpoczęcie funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Wilczej Woli dla dzieci w wieku od 3          do 4 lat 20 października 2014 r.
2. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych w Gminie Dzikowiec.
3. Do oddziału przedszkolnego dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli          w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
4. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się na wniosek    rodziców/prawnych opiekunów. zł
5. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).

KRYTERIA PRZYJĘĆ
do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 

Kryteria  ustawowe: 

1. wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt
2. niepełnosprawność kandydata – 1 punkt
3. niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata – 1 punkt
4. niepełnosprawność obojga rodziców  kandydata – 1 punkt
5. niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata – 1 punkt
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 punkt
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 punkt

 

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin.  

20 pkt

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko. 

10 pkt

Wnioski należy składać w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wilczej Woli, zgodnie z poniższym terminarzem.

Wniosek do pobrania na stronie internetowej Zespołu Szkół w Wilczej Woli:

http://zswilczawola.pl

Terminarz rekrutacji:

 

Poprawiony: środa, 01 października 2014 09:38