Start

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015

Email Drukuj PDF

Programem „Wyprawka szkolna”  w roku szkolnym  2014/2015 będą objęci uczniowie rozpoczynający  edukację szkolną:


1. w klasach II, III i VI szkoły podstawowej – pochodzący z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wynoszącego

 

539 zł netto na osobę w rodzinie

 

2. uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z powodu np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej – na podstawie decyzji dyrektora szkoły z zastrzeżeniem, że suma uczniów którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie Dzikowiec 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej.

3. oraz uczniowie:

- słabowidzący,

- niesłyszący,

- słabosłyszący,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I) i gimnazjów.

Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu,

pokój nr 4 w terminie do 10 września 2014 r

Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku rodzin spełniających kryterium dochodowe:

-  zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego wypłacanego przez instytucje pomocy społecznej,

lub w przypadku braku takiego zaświadczenia

-  zaświadczenia bądź oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członów rodziny,

2) w przypadku rodzin niespełniających kryterium dochodowego:

-  uzasadnienie,

3) w przypadku uczniów niepełnosprawnych:

-  kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu wynosić będzie

-  do kwoty 225 zł dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej,

- do kwoty 225 dla niepełnosprawnych uczniów klas II-III szkoły podstawowej (uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- do kwoty 225 zł dla  uczniów  klas II-VI szkoły  podstawowej i gimnazjum ( uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub  znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- do kwoty 325 zł dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej,

- do kwoty 325 zł dla  niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej (uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem  (w tym z zespołem Aspergera) lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- do kwoty 350 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum (uczniowie słabowidzący,  niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi  po przedłożeniu dowodu zakupu. Dowodem zakupu może być:  faktura vat wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek, paragon bądź  oświadczenie o cenie zakupionych podręczników.

Informacje na temat wyprawek szkolnych udzielane są pod nr  tel. 17 744 21 08 wew. 25

Poprawiony: czwartek, 10 lipca 2014 12:46